Agenda openbare raadsvergadering van 3 februari 1981. 1Opening. 2. Vaststelling notulen openbare raadsvergaderingen van 7 oktober en 16 december 1980. 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel terzake van het bezwaarschrift van de Heer L. Claessens tegen het weigeren van een bouwvergunning. 5. Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit tot her ziening van het bestemmingsplan "Kom Putte". 6. Voorstel tot het betuigen van adhesie aan de Stichting Regionale Omroep West-Brabant en tot het verlenen van een eenmalige subsi die 7. Vaststelling gemeentelijk plan voor de openbare bibliotheekvoor ziening voor de jaren 1983 t/m 1985. 8. Voorstel tot vaststelling van de 28e en 29e begrotingswijziging 1980 en de 1e en 2e begrotingswijziging 1981 (overbrenging restant kredieten kapitaalsdienst van 1§80 naar 1981). 9» Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de ver nieuwing van de uurwerkinstallatie in de kerktoren (3e begrotings wijziging 1981 10.- Voorstel tot het al dan niet verlenen van subsidies aan vereni gingen (4e begrotingswijziging 1981). 11. Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling als bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920 voor het jaar 1981. 12. Voorstel tot benoeming van Mevrouw L. van Campo-Hoeks tot ambte naar van de burgerlijke stand. 13. Rondvraag. 14. Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 3