GEMEENTE PUTTE (N.Br.) Notulen openbare raadsvergadering van 7 april 1981. Aanwezig: W.B.H. Bos voorzitter en de leden Mevrouw J. Emke- Langeveld, H. de Bruijn, A. Buijs, L. Buijs, F. Huijbrechts J. Looijen, Ph. Ketelaars, L. de Ru, P. Schouteten, H. van Wees, en D. Wiemes. NotulistACJvan Kaam 1Opening. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijk gebed en heet alle aanwezigen welkom. 2. Vaststelling notulen openbare raadsvergaderingen van 3 en 24 januari 1981. Op bladzijde 10 van de notulen van 3 februari is abusievelijk de naam de Ru geplaatst, die moet zijn Schouteten. De notulen worden aldus aangepast. Hierna worden de notulen van de beide vergaderingen onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. 1. Ontwerp-wijziging van de begroting 1980 van het Streekarchi- variaat "Nassau Brabant". 2. Ontwerp-jaarrekening over 1979 van het Werkvoorzieningsschap West-Noord-Brabant Voorgesteld wordt met deze ontwerpen in te stemmen. 3. Kennisgevingen van het Woonwagenschap Westelijk Noord-Brabant inzake de goedkeuring van de 7e en 8e begrotingswijziging 1980 en de 2e en 3e begrotingswijziging 1981 4. Kennisgeving van het Werkvoorzieningsschap West-Noord-Brabant inzake de goedkeuring van de begroting 1981 5. Besluit van Gedeputeerde Staten van N.B. tot goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop van een perceel grond van M.C. van Beeek. 6. Besluit van burgemeester en wethouders tot het in deposito plaat sen van kasgeld. 7. Circulaire van het Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid, in zake het treffen van voorzieningen voor gehandicapten. 8. Brand- en hulpverleningsrapporten van de brandweer. 9. Circulaire van de Vereniging landelijke contactgroep verzets- gepensioneerden over de 4-meiviering. 1 0. Brief van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betreffende de principetoewijzingen aantallen gesubsidi eerde woningen 1981 Voorgesteld wordt deze stukken ter kennis aan te nemen.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 39