w Aeenda openbare raadsvergadering van 7 april 1981. 1Opening. 2. Vaststelling notulen openbare raadsvergaderingen van 3 en 24 februari 1981. 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel tot benoeming van een lid van de Commissie Algemene Zaken. 5. Grondtransacties 6. Voorstel tot vaststelling van de exploitatievergoe A dingen voor het kleuteronderwijs voor 1980. 7. Voorstel tot aanpassing van de 10e begrotingswijzi ging 1981 (aanleg tennisbanen aan de Postbaan). 8. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor buitengewoon onderhoud aan de Houten Kiet (He begrotingswijziging 1981 9. Voorstel tot het verlenen van een aanvullende subsi die aan het R.K.Kerkbestuur StDionysius voor de restauratie van de pastorie. 10. Voorstellen ter zake van de aanleg en exploitatie van kabeltelevisie 11Rondvraag 12. Sluiting. Aanvullend punt: Voorstel tot vaststelling van een voor- bereidingsbesluit tot herziening van het bestemmings plan "Buitengebied".

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 38