I "y\ GEMEENTE U 'Mi PUTTE (N.-BR.) Aan de heer H. Th. A. van Wees, van de gemeenteraad, Grensstraat 46, PUTTE. 23-3-1981 Zeer geachte heer van Wees, Samenloop van vergadering valt altijd te betreuren. De resultaten van de besprekingen, welke het college van burgemeester en wethouders hebben gevoerd met de besturen c.q. vertegenwoordigers van de diverse verenigingen en de stichting Gemeenschapshuis Putte "de Berk", vereisen mijnSinziens een spoedoverleg met de gemeenteraad over de ontstane situatie na de brand in de nacht van 14 op 15 februari 1981 aan de Beukendreef en de te volgen gedragslijn van het gemeentebestuur. Voortijdige publicaties van deze bijeenkomst zaterdag in het dagblad "de Stem" en vandaag in "het Brabants Nieuws blad", onderstrepen het spoedoverleg met de fracties uit de gemeenteraad. Ik zou het bijzonder op prijs stellen wanneer U aanwezig zou kunnen zijn. Hqogachtend, r W.B.H. Bos, burgeme e steT Bijl.: Uw kenmerk Onderwerp: Uw brief van Ons kenmerk PUTTE (N.-Br.), fy~< TELEFOON (01645) 455 - 456 - POSTREKENING 1065992

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 36