GEMEENTE PUTTE (N.-BR.) r Aan de leden van de Raad der gemeente PUTTE. 2.07.51 onderwerp: Openbare raadsvergadering. putte (N.-Br.), 4 maart 1981 Mevrouw, Heren, Hierbij deel ik U mede, dat de voor 10 maart a.s. geplande openbare raadsvergadering geen doorgang kan vin den. Vrijdag 6 maart a.s. vindt er een gesprek plaats met de financiële ambtenaren van de provinciale griffie over de kabeltelevisie in Putte. Aangezien thans niet kan worden voorzien wat de uit slag van dit gesprek zal zijn lijkt het mij beter om voor noemde raadsvergadering tot een latere datum uit te stel len. Ik zal U zo spoedig mogelijk mededelen wanneer de eerstvolgende raadsvergadering zal worden gehouden. Met vriendelijke groeten, De burgemeester van Putte, 'N.B., Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijl.: TELEFOON (01645) 2455-2456 - POSTREKENING 1065992 CORR. ADRES: ANTWERPSESTRAAT 127 4645 BD PUTTE (N.-Br)

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 34