Raad Putte alsnog akkoord met onderwij svergoeding (Van onze verslaggever) PUTTE - De gemeenteraad van Putte ging gisteravond tij dens een extra vergadering redelijk vlot akkoord met de vaststelling van het bedrag per leerling voor het lager onder wijs. In de vorige raadsvergadering staakten de stemmen, vijf tegen vijf, omdat wethouder F. Huijbrechts ziek was. Nu, met de wethouder wel aanwezig, werd een amendements- voorstel van het socialistische raadslid J. Looijen met zes te gen en vijf voor verworpen. De Batters Het collegevoorstel hield ln een be drag per leerling voor dit jaar van ƒ438,82. WD en PvdA wilden een bedrag van ƒ443,76, het door het schoolbestuur gevraagde bedrag. B en W van Putte stelden vorige keer dat het schoolbestuur met het colle gevoorstel kon instemmen, maar WD en later ook de PvdA meenden te weten dat het schoolbestuur zich voor een voldongen telt gesteld voel den. Daarom kwam er toen een te genvoorstel. Met name J. Looijen gaf zich gister avond niet zomaar gewonnen. Hij gaf het college en de raadsleden die het eens waren met het collegevoor stel in overweging: „Het leerlingen- tal van de school loopt terug waar door deze er dit jaar toch in inkom sten op achteruit gaat Als het colle ge dan ook nog eens zes gulden per leerling minder wil geven dan ge vraagd, betekent dit toch een aardi ge teruggang in Inkomsten". Raadslid H. de Bruijn (CDA) rea geerde daarop: „Ik snap al die heisa van de vorige keer niet als het een aanvrage van het hele schoolbestuur betrof'. Raadslid mevrouw C. Emke (WD) diende daarop de heer De Bruijn van repliek: „Het schoolbe stuur voelde zich voor een voldongen feit gesteld, daarom hebben we inge haakt". Daarop deelde wethouder L. Buijs nog mee dat het bedrag per leerling zoals dat nu door de raad is vastge steld alleen maar dient om de voor schotten voor dit Jaar te regelen. De feitelijke bijdrage wordt later defi nitief bepaald. Bij stemming werd het voorstel van de heer Looijen ver worpen, het bedrag per leerling werd daarmee conform het college voorstel vastgesteld. Een ander punt waar de raad in de vorige vergadering het niet over eens had kunnen worden, waren de subsidies voor peuterspeelzaal Dui- melotje en voor honk- en softbalver- enlging De Batters. Voorgesteld door het college werden respectievelijk 5000 en 3500 gulden, daar kwamen vanuit de WD en PvdA tegenvoor stellen op van respectievelijk 7500 en 5000 gulden. Die tegenvoorstellen werden in stemming gebracht. Daarbij werd het voorstel 7500 aan Duimelotje te geven met vijf voor en zes tegen verworpen. Het voorstel De Batters 5000 gulden te geven werd afgewezen met drie voor en acht stemmen tegen. Vooral met de subsidie voor vereni ging De Batters hadden de raadsle den moeite, en zeker met een verho ging zoals raadslid Looijen wilde, omdat de boekhouding van de ver eniging niet helemaal is zoals het hoort. PvdA'er Looijen meende ech ter: „Ik vind dat de raadsleden onsy mpathiek staan tegenover De Bat ters. Ik ben benieuwd hoe ze reage ren als het een keer om een vereni ging gaat waar ze wel wat mee op hebben". De extra vergadering leverde voor de raadsleden wat ergerlijke puntjes op. De notulen van de vorige verga dering alsmede de verslagen van commissievergaderingen kregen ze gisteravond pas uitgereikt. Reden voor de liberaal L. de Ru het college erop te attenderen dat zoiets toch niet hoort. Burgemeester W. Bos be loofde beterschap.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 33