Regio Bergen op Zoom i PEUTERSPEELZAAL NOG STEEDS DAKLOOS NA BRAND Raad Putte: snel onderdak voor Duimelotje regelen Brabants Nieuwsblad - /ffy (Van onze verslaggever) PUTTE - „Wij zijn bezig een nood voorziening te treffen voor het on derdak brengen van peuterspeelzaal Duimelotje. We moeten nog een plaats daarvoor bepalen, maar u krijgt so snel mogelijk daarover een voorstel". Aldus burgemeester W. Boa naar aanleiding van vragen uit de Putse gemeenteraad gisteravond. Peuterspeelzaal Duimelotje is door de brand In de voormalige school aan de Beukenlaan dakloos gewor den en beeft nog steeds geen onder- Door de brand waarbij het houten gebouw totaal vernield werd, raak ten ook vijf Putse verenigingen ge dupeerd, maar die zijn, volgens bur gemeester Bos, „tot daden overge gaan en hebben bij de plaatselijke horeca ruimte gevonden". Gemeen schapshuis De Berk heeft Duimelot je onderkomen aangeboden voor drie ochtenden ln de week. De peu terspeelzaal wil echter een ruimte voor vijf ochtenden, Uit de Putse raad kwam daarop de suggestie Duimelotje onder te bren gen in het instructielokaal van de brandweer. Burgemeester Bos wees dit echter resoluut af. „Daarvoor kunnen wij als gemeente niet de verantwoording dragen, en het ls onze verantwoording omdat het hier gemeente-eigendom betreft". Ge vraagd wat hij daarmee precies be doelde, antwoordde de burgemees ter: „Vanwege ondermeer het uit rukken van de brandweer is het on veilig daar peuters onder te bren gen" Op een suggestie een soort contai nerkeet aan te schaffen of te huren en daarin de peuters onder te bren gen, reageerde de eerste burger van Putte wel positief. Hij deelde de raad mee dat het college inderdaad ln die richting dacht Uit de raad kwam vervolgens nog de suggestie straks, als mocht blijken dat de huur voor Duimelotje hoger uitvalt dan nu, dit verschil bij te passen. De Putse raad ging gisteravond ook akkoord met de aanleg van vier f nisbanen die verhuurd zullen s den aan vereniging De Put Een comodatie zal de vereniging waar schijnlijk zelf realiseren. Burge meester Bos deelde dit mee naar aanleiding van vragen uit de raad.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 32