VOORSTEL TOT AANLEG VAN TENNISBANEN b* w, (Van onze verslaggever) PUTTE - Vanavond gaat de gemeenteraad in Putte weder om praten over de vaststelling van het bedrag per leerling ingevolge de Lager-onderwijswet 1921 voor het jaar 1981. Twee weken geleden staakten bij dit raadsvoorstel de stem men. Wethouder F. Huijbrechts was wegens ziekte afwezig, waardoor de uitslag vijf stemmen voor en vijf tegen werd. Volgens een van de raadsleden was een aantal bestuursleden van het schoolbestuur het niet eens met deze vergoeding, dit ondanks het feit dat, volgens burgemeester W. Bos, er volle dige overeenstemming was met het voltallige schoolbestuur. Tennisbanen Putse raad gaat wederom praten over onderwij «vergoeding 1981 gulden is nodig om straatverlichting aan deze weg aan te leggen. Aan de orde komt voorts een voor stel om een beroepsschrift onge grond te verklaren van L. Claessens. Hij had in november 1980 vergun ning aangevraagd voor de uitbrei ding van de woning aan de Keizer straat 36, alsmede voor de bouw van een duivenhok bij zijn woning. De vergunning voor de uitbreiding was nog in dezelfde maand door het college geweigerd aangezien de voorgestelde aanbouw een breedte heeft van 7.70 meter, terwijl deze breedte op grond van de bij het be stemmingsplan „Kom Putte" beho rende voorschriften slechts 3.30 me ter mag bedragen. Tevens werd ook geen Vérgunning verleend voor de bouw Vün'een duivenhok, aangezien het gezamenlijk oppervlak van alle op een bouwperceel staande vrij staande bijgebouwen reeds een op pervlakte hebben van 73 m2. In december diende de heer Claes sens een beroepsschrift in dat inmid dels in de betreffende commissie is behandeld. Deze commissie advi seert het colege het beroepsschrift ongegrond te verklaren. Aan de orde komt ook het beschik baar stellen van een krediet van 41.700 gulden voor de reconstructie van een gedeelte van de Canadalaan, alsmede een krediet van 120.000 gul den voor de realisatie van de door braak' Hogebergdreef-Keizerstraat en een krediet van 100.000 gulden voor de aanleg van een tweede ont- sluitingsweg voor de nieuwe alge mene begraafplaats. Deze gaat lopen van de Weg naar de Hooiweide naar de Acacialaan. Een bedrag van 24.500 Tevens wordt gesproken over de aanleg van vier tennisbanen aan de Postbaan. Hiermede is een bedrag gemoeid van 132500 gulden. Van de tennisvereniging De Put te reeds ge ruime tijd geleden een aanvraag ontvangen om een derde baan aan te leggen, terwijl ook de tennisvereni ging De Vrije Teugel om uitbreiding van de tennis accommodatie heeft verzocht. Door het college zijn met de besturen van beide verenigingen besprekin gen gevoerd -en naar aanleiding daarvan heeft de commissie Finan ciën geadviseerd de huur voor de tennisbanen in vier jaar op te bou wen tot een bedrag van 5500 gulden per baan. Om geen scheve verhou dingen te krijgen in de huur van een baan is nu door het gemeentebestuur een bepaalde sleutel ter berekening van de huur bedacht Ook daarvoor wordt een voorstel gedaan. De vergadering begint om 20.00 uur.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 31