-8- t 12. Voorstel tot verhuur van tennisbanen. Het raadslid Looi.ien vindt het een goed idee dat "beide verenigingen in de toekomst evenveel gaan betalen. Hij pleit er echter wel voor, dat het college de huur bespreekbaar houdt als mocht blijken dat deze te hoog is voor de Yrije Teugel. Zonder dat hierna iemand stemming verlangt wordt overeenkomstig het voor stel van burgemeester en wethouders besloten. Rondvraag. Het raadslid de Ru vraagt of het mogelijk is om de notulen van de raadsvergaderingen vroeger aangeboden te krijgen. Dit geldt ook voor de verslagen van de commissievergaderingen. Hierin kunnen zaken be sproken worden die van belang zijn voor de besluitvorming in de raads ve rgaderingen De voorzitter antwoordt hierop dat hij zijn best zal doen om alle stuk ken tijdig bij de raadsleden te laten bezorgen. Het raadslid Looi.ien vraagt hierna of het mogelijk is het trottoir aan de Anjerstraat bij de brievenbus te verbreden omdat dit vaak een blubberzooi is bij slecht weer. Wethouder Huijbrechts zegt toe, dit te zullen bekijken. Op de vraag van het raadslid Looi.ien waar de tweede glasbak gebleven is, antwoordt de voorzitter dat deze geplaatst is bij de Tervo. Hierna vraagt het raadslid Looi.ien wanneer het college met voorstellen denkt te komen met betrekking tot het treffen van voorzieningen, naar aanleiding van de brand die het gebouw aan de Beukendreef in de as heeft gelegd. Zijn fractie heeft kort na de brand gedacht, dat het gat vol zou gaan, en gras zou worden gezaaid en er dus een stuk plantsoen bij zou komen. Eventuele accommodaties zouden elders in de gemeente gerealiseerd kunnen worden. Gezien echter de grote problemen die kunnen ontstaan bij de verwezenlijking van dergelijke voorzieningen verwacht hij dat ook dit lange tijd zal gaan duren. Daarom geeft hij een suggestie om op deze lokatie een gebouw terug te plaatsen ten bedrage van 500.000,zoals dit destijds door de Fa. Zagers is aangeboden voor de kleedaccommodatie op de Buizerd. De voorzitter antwoordt hierop dat het college zijn gedachten nog niet op een rij heeft staan. De gedane suggesties worden genotuleerd en zullen worden meegenomen in de op te stellen accommodatienota. Het raadslid Looi.ien cfcingt hierna op spoed aan bij de samenstelling van deze nota. De gedupeerde verenigingen hebben grote problemen zodat een oplossing geen dag langer mag duren dan nodig is. Het raadslid de Brui.in maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid, op de Putseweg. Sinds deze weg verbeterd is is het aantal ongelukken sterk toe genomen. Dit zal voor een belangrijk gedeelte terug te brengen zijn naar de verkeersmentaliteit maar daarnaast acht hij het zaak dit nogmaals te be spreken met de verkeersdeskundigen van de Rijkspolitie en de Provinciale Waterstaat. Het raadslid van Wees vraagt waarom het raadsbesluit, waarbij een krediet beschikbaar is gesteld voorde energiebeperkende maatregelen aan de be jaardewoningen aan de Tulpstraat nog niet is uitgevoerd. Hierna verklaart het raadslid van Wees dat tijdens de vorige raadsver gadering erop is aangedrongen om een gat in de Canadalaan dicht te maken. Dit is 5 weken geleden. Eerst deze ochtend is dit werk uitgevoerd. Hij vindt het niet juist dat dergelijke zaken in de raadsvergadering moeten worden besproken maar dat daarna^nog 3 weken moet worden gewacht. De voorzitter heeft daarstraks gewezen op artikel 209 van de gemeentewet. Het raadslid van Wees speelt het balletje terug en wil in deze het college op dit artikel wijzen, speciaal naar punt h waarin staat dat de zorg van de openbare weg tot de taak van het college behoort. Hij vindt het onverkoopbaar dat zo'n gat 6 weken blijft liggen. Er kan wel gezegd worden dat het geen zin heeft omdat de eerste de beste vrachtwagen er alles weer uitrijdt, maar dit vindt hij geen excuus. Ten aanzien van de energiebeperkende maatregelen antwoordt de voorzitter f

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 29