Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 8. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Hogebergdreef en de Keizerstraat (6e begrotingswijziging 1981 fT Het raadslid Schouteten verklaart tegen het voorstel te zijn. Het raadslid de Ru daarentegen verklaart voor het voorstel te zijn. Wel geeft hij in overweging om in deze straat eenrichtingverkeer in te voeren, zeker in het belang van de kinderen dienaar school gaan. Het raadslid Looijen ondersteunt het voorstel van het raadslid de Ru. Hij betreurt het feit dat er geen rechtstreekse aansluiting op de Nieuw- straatkan worden gerealiseerd en dat het verkeer nog over een gedeelte van de Hogebergdreef moet. Hij stelt voor in de Hogebergdreef tussen de Nieuwstraat en de nieuwe weg aan_beide zijden een parkeerverbod in te stellen. He voorzitter zegt toe deze suggesties mee te nemen. Zonder dat iemand stemming verlangt wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 9o Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Weg naar de Hooiweide en de Acacialaan (7e begrotingswijziging 198177 Het raadslid Looi.ien verklaart blij te zijn met dit voorstel van burge meester en wethouders. Hij stelt voor om aan deze nieuwe straat de naam "Larikslaan" te geven. He voorzitter zegt toe dit voorstel in de vergadering van burgemeester en wethouders aan de orde te stellen. Zonder dat iemand stemming ver langt wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 10. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van straatverlichting langs de verbindingsweg tussen de Weg naar de Hooiweide en de Acacialaan en van straatverlichting langs de Acacialaan (8e begrotingswijziging 1981)." Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 11. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van 4- tennisbanen aan de Postbaan (9e begrotingswijziging 19.81_L«. Het raadslid Mevr. Emke verklaart het eens te zijn met het voorstel.^ Zij mist echter een post voor een tijdelijke kleedaccommodatie, terwijl tóch alle commissieleden voorstander waren van zo'n accommodatie en ook het bestuur van de Put daarom gevraagd heeft. Het raadslid Wiemes stelt voor om hij de tennisbanen bij de Berk ook een beregeningsinstallatie te plaatsen, want dan kan men pas praten over "gelijke monnikken, gelijke kappen". Wethouder Huijbrechts antwoordt dat de kans blijft bestaan dat er aan de Postbaan een sportzaal gebouwd wordt. Hierin kan dan de bewuste kleedaccommodatie worden ondergebracht. Tijdens een gesprek met het bestuur is door burgemeester en wethouders duidelijk gesteld dat een definitieve accommodatie momenteel niet be spreekbaar is. Men moet gewoon de verdere ontwikkelingen afwachten. Wel kan over een tijdelijke voorziening worden gesproken. He voorzitter vult deze verklaring aan door te zeggen dat bij het bestuur van de Put gedachten uitgaan naar het realiseren van een eigen voorziening, Het raadslid Looijen betreurt het dat het schijnbaar niet te verwezen- li jken v4$ud&t hét hele sportgebeuren wordt geconcentreerd vooral omdat in de buurt van de Buizerd gronden liggen die goed geschikt zijn voor dergelijke voorzieningen. Hij zal echter voor het voorstel stemmen omdat hij de verenigingen niet voor de voeten wil lopen. Wel adviseert hij de vereniging zoveel moegüLjk toezicht te houden om te voorkomen dat er vernielingen worden aangericht. Zonder dat iemand stemming verlangt wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 28