3*500,— te voteren als een garantie-subsidie. Mocht blijken dat de vereniging daar niet mee uitkomt, dus echt gedupeerd zou worden, dan zou dit kunnen worden herzien. Zij stelt dit dan ook voor. De voorzitter antwoordt hierop dat dit laatste voor iedere vereniging in principe mogelijk is om tussentijds met een verzoek om subsidie te komen op een wijze waarop zij menen dit te moeten doen. Het raadslid de Bruijn blijft ten aanzien van de peuterspeelzaal van mening dat de ouderbijdrage de salariskosten moet dekken. Nu komt het nieuwe aspect van de draagkracht om de hoek kijken. Hier kan nu geen rekening mee worden gehouden. Het bespreekbare punt blijft wel als er straks een noodoplossing komt en daarvoorde voorziening gedaan moet worden. Het raadslid Looi.jen verklaart ter zake van Duimelot je: Deze mensen hebben, zodra zij een voorziening gevonden hebben, geld nodig, dat betekent dat men hoger uitkomt dan op de begroting staat aangegeven. Wij moeten daar duidelijk rekening mee houden. Het zou een spijtige zaak zijn als het college wel medelijdende en hooghartige woorden zegt, dat de mensen zonder ruimte zitten en dat ze geholpen moeten worden, maar dat de reet van de raad nietin staat zou zijn of zou willen zijn om deze mensen op dit moment te helpen, afgezien van de aanvraag die is ingediend vóór de brand. Wij vinden dat deze mensen zeker in deze omstandigheden met 7*500,— geholpen moeten worden. Wij willen later terugkomen op de andere gedupeerde vereniging waar wij welwillend tegenover staan, maar de Peuterspeelzaal Duimelotje moeten wij op dit moment helpen. Het is 4 jaar geleden opgezet. Prachtig, hard gewerkt; er is veel verzet. De mensen hebben hiervoor moeten werken. Zij hadden iets bereikt. Dat isnu allemaal weg. Nu deze mensen voor deze problemen staan moet de voorgestelde 7*500, uitgekeerd worden. Deze mensen moeten in ieder geval in de gelegenheid gesteld worden om opnieuw te beginnen. Wat over de Batters gezegd is vindt hij een vreemde zaak. Vanaf het moment dat hij in 1974 in de raad is gekomen is hij elk jaar bij de subsidies een bedrag van 1.000,— tegengekomen voor het wielercomité. Elk jaar heeft hij gevraagd een verantwoording te laten overleggen. Dit is hem echter nooit gelukt. Hij vindt het daarom vreemd dat het raadslid de Bruijn zo reageert op bedragen die niet verantwoord zouden zijn. De raad weet goed dat deze vereniging veel activiteiten aan de dag legt. Dat vindt de gehele raad erg belangrijk, maar dit mag schijnbaar niet gehonoreerd worden. Deze vereniging staat op korte termijn voor hoge kosten, zoals de huur voor de ruimte die tijdelijk gehuurd wordt. Dit zijn kosten die het ruimschoots verantwoord maken dat het subsidie bedrag ad 5.000,— wordt uitgekeerd. Hij vindt het een onrechtvaardige zaak zoals nu gespnken wordt over de Batters, maar dit is voor de verantwoording van elk raadslid. Hij vraagt zich af of deze leden ook zo gemakkelijk zouden praten als het verenigingen betrof waar zij zelf sympathiek tegenover staan. Hij vindt het geheel een geurtje hebben. Wethouder Buijs is het daar—mee niet eens. Als hij helemaal uit het hart zou moeten spreken dan zou hij hard kunnen maken wat de heerLooijen zacht vindt. De boekhouding is een grote puinhoop en dan krijgt men toch wel bedenkingen. Hij wil echter geen zaken in de openbaarheid brengen, die de vereniging zouden schaden. De voorzitter sluit hierna de discussie en brengt het amendement van Mevr. Emke en de heer Looijen om de Peuterspeelzaal 7*585»subsidie te verlenen in stemming. De leden Mevr. Emke, de Ru, Schouteten, Wiemes, en Looijen stemmen voor het voorstel en de leden de Bruijn, Ketelaars, van Wees, A. Buijs, Huij— brechts en L. Buijs tegen zodat het voorstel verworpen is. Hierna wordt gestemd over het voorstel van de leden Looijen en Schouteten om aan de Batters 5.000,— subsidie te verlenen. De leden Schouteten, Wiemas en Looijen zijn voor het voorstel en de leden Mevr. Emke, de Ru, de Bruijn, Ketelaars, van Wees, A. Buijs, Huijbrechts, en L. Buijs tegen zodat dit voorstel verworpen is» Dan is het voorstel afgewerkt.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 26