U in het gespreksverslag kunnen zien dat het Stichtingsbestuur overweegt daar iets aan te gaan doen, in die zin dat men denkt over te gaan tot het stellen van de ouderbijdrage, naar gelang het inkomen. Dat zou de totaalopbrengst ten goede kunnen komen om het voor de laagst betaalden mogelijk te laten zijn om de peuters daar naartoe te sturen. De raadsleden hebben ook het samenvattend verslag van de Batters kunnen vinden over 1980. De boeken zijn gecontroleerd zoals de commissie financiën had geadviseerd. Het raadslid Looijen verklaart voor de peuterspeelzaal te willen blijven bij het bedrag dat door de P.V.D.A.- en V.V.D.-fracties is voorgesteld nl, 7.585» afgerond 7.500, Wat betreft de Batters heeft hij gesteld het bedrag van 3.500,— te subsidiërenen als de boeken gecontroleerd waren - kleine foutjes daargelaten - dat bedrag met 1 ,500,— te verhogen. Het raadslid Mevrouw Emke verklaart in de vorige raadsvergadering het bedrag 7.585,— (met een bedrag van 7.500,— zal zij ook geen moeite hebben) te hebben voorgesteld aangezien zij anders bang is dat het Bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen in financiële moeilijkheden zal komen. Het raadslid van Wees verklaart dat vorig jaar voor wat de Batters be treft gezegd is, dat er dit jaar subsidie kon worden verleend mits de boekhouding niet zo'n groot vraagteken zou zijn als deze vorig jaar bij de aanvraag van de subsidie was. De C.D.A.-fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ondanks het feit dat er door verscheidenen mensen hard aan de boekhouding ge trokken is, dat hier een aantal zaken uit blijken. Hij zal ze niet met name noemen ofschoon hij er moeite mee heeft om dat niet te doen. Het is zo dat wij hier dusdanig hard aan trekken dat onze fractie vindt dat als komend jaar zulk soort zaken weer naar voren komen, dat wij dan niet over de subsidieaanvraag van de Batters hoeven te praten. Ondanks dat vinden wij dat de vereniging het op zichzelf zeker verdient. Maar ik vind dat de vereniging dit zelf ter harte moet nemen en dan zelf orde op zaken stelt. Er zijn hier dingen gebeurd die zonder meer niet door de beugel kunnen. Wij willen zeker niet boven het bedrag dat door het college van burge meester en wethouders is voorgesteld, uitgaan. Het raadslid Schouteten verklaart mee te gaan met het voorstel om aan Duimelotje 7.585,— te geven. Wij vinden dat er op dit onderwijs zeker niet bezuinigd moet worden en dat een dergelijke instelling nuttig is behoeft zijns inziens geen betoog. In de kwestie van de Batters wil hij er de raad op attenderen dat bij een vereniging,die pas is opgericht, het heel normaal is dat er fouten gemaakt worden. Dat je ook niet direct de juiste mensen op de juiste plaatsen krijgt, daar kan ik inkomen. Het is moeilijk om voor bestuurs functies mensen te krijgen, die hun vrije tijd ter beschikking stellen, want dat wordt voor het verenigingsleven een steeds groter probleem. Ik zou het jammer vinden om zo'n vereniging de dupe te laten worden want het gaat om de kinderen. Nu kunnen we heel gemakkelijk zeggen, die vereniging moet maar langza mer groeien, dat moet beter, standvastiger worden. Op het ogenblik is er een nieuw bestuur. We proberen het ermee. We kunnen de kinderen niet aan hun lot overlaten. Het sportgebeuren is voor het hele verdere leven en dan niet alleen lichamelijk erg belangrijk. Onze fractie is van mening niet te moeten bezuinigen en het bedrag van 5.000,toch voor te stellen. Het raadslid A. Bui.is ziet dit bedrag niet zitten. Hij vindt dat de raad vorig jaar erg tolerant is geweest met de Batters. Ook hij vindt het een goede vereniging. Misschien zitten er verkeerde mensen in het bestuur, maar dat komt in iedere vereniging voor. Hij verwachtte dat de boekhouding dit jaar veel beter zou zijn, maar dat is niet gebeurd. Wij geven 3.500,— maar misschien is dit bedrag al veel te veel. Hij hoopt dat de Batters volgend jaar met de goede papieren op tafel komen. Het raadslid Mevrouw Emke meent dat de commissie financiën gesteld heeft

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 25