Het raadslid van Wees komt hierna terug op punt 6. Door schade en schande wijs geworden vraagt hij of de voorzitter deze mondelinge toezeggingen schriftelijk bevestigd heeft gekregen. De gemeente heeft vaker problemen gehad met de provincie over zaken die mondeling waren besproken, maar die men zich later niet meer kon her inneren. Volgens de voorzitter is hier echter geen enkel misverstand over; dit is tijdens een telefoongesprek met de desbetreffende ambtenaar geregeld. Het raadslid van Wees vervolgt hierna dat de voorzitter, verwijzende naar artikel 209 der gemeentewet, gezegd heeft dat het instructielokaal van de brandweer volkomen ongeschikt is. Hij heeft echter niet de gronden aangegeven waarom dit lokaal niet geschikt is De voorzitter antwoordt hierop:"Uit een oogpunt van toezicht en beheer op gemeenteeigendommen en - werken". Het raadslid van Vees vindt dit antwoord onbevredigend. Hij vindt dat er goede afspraken kunnen en moeten gemaakt worden o.a. dat de auto's van de ouders niet op het gemeenteterrein mogen komen, het gebruik van toiletten, enz. Het raadslid Looijen maakt uit het antwoord van de voorzitter op dat het college hardnekkig bij zijn standpunt blijft. Uit de woorden van de voorzitter heeft de raad echter kunnen vernemen dat het college bezorgd is over de ontstane situatie en hij begrijpt dat het college deze mensen wil helpen. Wanneer aan deze mensen op korte termijn een oplossing wordt geboden die uitgaat boven de financiële draagkracht dan moet dit verschil wel voor rekening van de gemeente komen. Hij weet niet of er al een andere ruimte gevonden is, in dit geval wil hij een suggestie doen nl. de zaal de Roskam. De voorzitter zegt dat de vertegenwoordigers vai Duimtelotje die in deze zaal aanwezig zijn deze suggestie kunnen bestuderen. Ten opzichte van de huisvesting is hij naar zijn mening erg duidelijk geweest. Het college heeft de verantwoording over de gemeente-eigenodommen en de situatie is zodanig dat het college die verantwoording niet neemt dat daar een peuterspeelzaal in wordt gevestigd vanwege de bedrijvigheid bij de gebouwen, de snelle uitrukmogelijkheden die bij brand naar voren treden en ook de lokaliteit die zich hiervoor absoluut niet leent. Vooral echter i.v.m. de veiligheid rond de gebouwen is het onverantwoord om de peuters daar te huisvesten. Het college acht het een grote zorg om te trachten goede huisvesting te vinden, maar dit heeft even tijd nodig. Het college heeft goed contact met de verschillende besturen hetgeen ook goede mogelijkheden schept en misschien dat er nog goede mogelijkheden naar voren komen. Zonder dat nog iemand het woord verlangt worden de ingekomen stukken ter kennis aangenomen. 4. Voorstel terzake van het bezwaarschrift van de heer L. Claessens tegen het weigeren van een bouwvergunning. Zonder dat iemand hetwoord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. '5. Voorstel tot het verlenen van subsidie aan diverse verenigingen voor het jaar 1981. De voorzitter stelt hetzelfde voorstel aan de orde dat ook inde vorige openbare raadvergadering behandeld is en waarbij toen de stemmen staakten ten aanzien van de subsidie aan de Peuterspeelzaal Duimelotje en de honk en softbalvereniging de Batters. De voorzitter geeft hierna het woord aan wethouder Buijs die het volgende verklaart: Er is de laatste weken zoveel over gezegd, ik zou niet weten wat ik er over zou moeten zeggen, maar om dan toch nog iets te zeggen zou ik het volgende willen zeggen: Bij de stukken hebben de raadsleden alle gespreksverslagen kunnen terugvinden Bij de Stichting Peuterspeelzaal was de vorige keer het breekpunt de .*v -i. 3.000,die het college van het gevraagd bedrag heeft afgetrokken; ter zake van het verschil tussen de ouderbijdrage en de salariskosten heeft

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 24