GEMEENTE fÉl PUTTE (N.Br.) Notulen openbare raadsvergadering van 24 februari 1986. Aanwezig:V.B.H. Bos, voorzitter, en de leden: Mevrouw J. Emke-Langeveld,H. de Bruyn, A. Buys, L. Buys, F. Huybrechts Ph. Ketelaars, J. Looyen, L. de Ru, F„ Schouteten, H. van Wees en D. Wie mes Notulist: A.C.J. van Kaan. 1Opening: Be voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 2. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 5 februari 1981. Aangezien de ontwerp-notulen eerst deze avond klaar zijn gekomen, wordt besloten de vaststelling daarvan tot de volgende vergadering aan te hou den. 3. Ingekomen stukken: 1. Besluit Gedeputeerde Staten van 3 februari 1981 tot goedkeuring van de 17e begrotingswijziging 1980 (extra voorzieningen aan woonwagenkamp). 2. Besluit Gedeputeerde Staten van 3 februari 1981 tot vaststelling van de gemeenterekening 1977 met bijbehorende bedrijfsrekeningen. 3. Contröler-rapporten van het Centraal Bureau voor verificatie en finan ciële adviezen over het 4e kwartaal 1980. 4. Besluit Gedeputeerde Staten van 20 januari 1981, houdende verdaging van de beslissing inzake het raadsbesluit tot aankoop van een perceel grond van M.C. van Beeck. 5. Informatiebulletin van het Werkvoorzieningsschap West-Noord-Brabant. 6. Besluit Gedeputeerde Staten tot onthouding goedkeuring aan de 18e be grotingswijziging 1980 (kosten voortvloeiende uit garantieverlening). 7. Mededeling van het Woonwagenschap inzake de goedkeuring van de 9e be grotingswijziging 1981. 8. Brief van de peuterspeelzaal Buimelotje houdende het verzoek tot be schikbaarstelling van een ruimte voor de tijdelijke huisvesting van een peuterspeelzaal Het raadslid van Wees heeft ten aanzien van het onder punt 6 vermelde be sluit begrepen dat het college afwacht wat Gedeputeerde Staten ter zake gaan doen, met andere woorden dat het college verwacht, dat het besluit op minnelijke basis alsnog zal worden goedgekeurd. Be C.B.A.-fractie adviseert echter voorziening te vragen aan de Kroon als gaat blijken dat het besluit niet vóór 3 maart wordt genomen door Gedepu teerde Staten. Ten aanzien van de onder nummerr.'S vermelde brief van Buimelotje verklaart het raadslid van Wees dat uit telefoongesprekken gebleken is dat men nog steeds geen ruimte gevonden heeft. Be stichting "de Berk" heeft drie ochtenden aangeboden twee ochtenden ontbreken omdat de Huisvrouwenvereniging "Uit en Thuis" één ochtend een weefcursus organiseert waarvoor iemand is aangetrokken die buiten Putte woont. Op de andere ochtend organiseert deze vereniging al gedurende 3 jaar een cursus volksdansen. Het is niet mogelijk om deze activiteiten zomaar te stoppen. Be wil is er wel maar het moet ook kunnen voor de Huisvrouwenvereniging. Het probleem voor Buimelotje blijft echter dat men geen geschikte ruimte kan vinden. In deze brief wordt gevraagd om het instructielokaal van de brandweer be schikbaar te stellen.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 22