GEMEENTE lü PUTTE (NBr.) Agenda openbare raadvergadering 24 februari 1981» 1Opening. 2. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 3 februari 1981 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel terzake van het bezwaarschrift van de heer L. Claessens tegen het weigeren van een bouwvergunning. 5. Voorstel tot het verlenen van subsidie aan diverse verenigingen voor het jaar 1981. 6. Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling als bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920 voor het jaar 1981 7. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de recon structie van de Canadalaan (5e begrotingswijziging 1981). 8. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Hogebergdreef en de Keizerstraat (ée begrotingswijziging 1981). 9. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Weg naar de hooiweide en de Acacialaan (7e begrotingswijziging 1981). 10. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van straatverlichting langs de verbindingsweg tussen de Weg naar de hooiweide en de Acacialaan en van straatverlichting langs de Acacialaan (8e begrotingswijziging 1981). 11. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van 4 tennisbanen aan de Postbaan (9e begrotingswijziging 1981). 12. 'Voorstel tot verhuur van tennisbanen. 13Rondvraag 14. Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 21