Overeenkomst* (1) Overeenkomst* (2) Voorstellen tot het vaststellen van onderwijsvergoedlngen voor kleu ter- en lager onderwijs zijn in de meeste gemeenteraden slechts ha merstukken. Gemeenzaam overleg tussen een college van B en W en een schoolbestuur heeft in de meeste gevallen er toe geleid dat overeen stemming is bereikt over het uit te betalen bedrag per leerling. Zo ook leek het te gaan in de Putse raad. dinsdag JJ. In het voorstel stond immers dat „na overleg en in overeenstemming met het schoolbe stuur" besloten was het bedrag vast te stellen op 438,82 gulden per leer ling voor 1981. Maar het liep allemaal even anders, dan we in de meeste raden gewend zijn. Op z'n zachtst gezegd werd het Puts college plotseling pijnlijk gecon fronteerd met het feit dat „enkele" leden van het schoolbestuur, zoals raadslid L. de Ru (VVD) het uit drukte, andere gedachten hadden gekregen over deze „overeenkomst". Het leek op een verrassingsaanval van die „enkele" schoolbestuursle den op het Putse college van B en W. Het geval was namelijk dat het schoolbestuur bijna vijf gulden per leerling meer wilde, maar in het ge sprek met het college was overeen gekomen dat bovenvermeld bedrag zou worden vergoed, daarmee de stijging van de overheidstarieven volgende. Burgemeester W. Bos zei tijdens de vergadering dat alle bestuursleden akkoord waren gegaan, en daarom voelde hij de opmerkingen van De Ru als een dolksteek in de rug. Een dolksteek die hem indirect door „en kele" leden van het schoolbestuur werd toegediend. „ernstig betreurde" en zich afvroeg „waar we nu eigenlijk mee bezig zijn" vond Looijen zich aangespro ken en plaatste vervolgens een op merking, die werkelijk sloeg als een tang op een varken. „Ik pas er voor om als raadslid gebruikt te worden om alleen maar ja te knikken", zei hij. En dat is nu juist de kern van de zaak: Looijen laat altijd duidelijk merken geen ja te knikken. Dat is ook allerminst zijn taak als plaatse lijke volksvertegenwoordiger. Maar van de andere kant is het toch wel heel opmerkelijk dat, staande een raadsvergadering, ineens, via een raadslid getwijfeld wordt aan af spraken die gemaakt zijn tussen twee partijen. Een slecht voorbeeld van goed koopmanschap. Duidelijk was dat burgemeester Bos zich wel erg in verlegenheid ge bracht voelde. Normaal zou geweest zijn dat die „enkele" leden van het schoolbestuur vóór de raadsvergadering bij B en W duidelijk gemaakt zouden hebben het niet eer.s te z:in met het voorstel. Maar nu was er vrrassings- aanval, via eer -a d cl it zich daarvoor graag et gebru.k* n (K B De Putse reageerde geagiteerd op de opmerkingen van de liberaal. Vol gens hem „insinueerde" De Ru en vond hij de hele gang van zaken „in correct". Hij deelde dan ook mee dat hij zich zal verstaan met de voorzit ter van het schoolbestuur, omdat hij deze handelwijze wel erg vreemd vindt. y Voordat hij deze opmerking maakte, was de vergadering een enkel mo ment geschorst, omdat de socialist Jac. Looijen zich nader wenste te la ten informeren over deze, voor hem, onbekende feiten. Jac had slechts enkele minuten no dig om zich ervan te laten overtui gen dat De Ru en „enkele" leden van het schoolbestuur het bij het rechte eind hadden. Of is het gewoon zo dat Jac er altijd als de kippen bij is, als er iets is dat maar enigszins gebruikt kan worden tegen het Putse college? Oppositie om de oppositie noemen ze zoiets. Nadat de burgemeester nog had ge zegd dat hij deze gang van zaken

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 19