wordt, al is dit maar provisorisch. Het gat wordt steeds gro ter en steeds dieper, vi^erfdoor een gevaarlijke situatie ont staat Daarnaast vraagt hij ook de Grensstraat op te knappen. Er zjn daar veel kuilen in de atraat. Vooral bij regen hebben de be woners en de voetgangers veel overlast van het water. De voorzitter zal dit met openbare werken opnemen. Hierna verklaart het raadslid Schouteten, dat hij reeds 14 maan den geleden gevraagd heeft om banden te maken rond de bomen in de Ligusterstraat. Ondanks het feit dat hij regelmatig de aan dacht van het college gevraagd heeft voor deze toestand is er nog steeds niets gebeurd. Het is nu zo ver dat de bewoners zelf de banden willen aanbren gen. De gemeente hoeft ze alleen maar beschikbaar te stellen. De.voorzitter zegt toe dit in de vergadering van het college te zullen bespreken. 14» Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergade ring met het gebruikelijk gebed. Correctie: Op bladzijde 10 regel 50 moet in plaats van het raadslid de Ru worden gelezen het raadslid Schouteten. Aldus vastgesteld in de Openbare Raadsvergadering van 7 april i,1981. de weiftiouder, de /voorzitteiqj,

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 18