-14- 12. Voorstel tot benoeming van Mevrouw L.van Campo-Hoeks tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Uit de schriftelijke gehouden stemming blijkt dat Mevrouw van Campo-Hoeks met algemene stemmen is benoemd. Aanvullend punt. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding ex.artikel 101 bis der Lager-Onderwijswet 1920 voor het jaar 1981» Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt over eenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 15. Rondvraag. Het raadslid van Vees vraagt zich af of de vergoeding aan de notulist wel de werkzaamheden dekt die hij moet verrichten in verband met de extra lange raadsvergaderingen van de laatste tijd. Daarnaast merkt hij op dat in het verslag van de commis sie Algemene Zaken van 20 januari de namen van hem en de heer Looijen verwisseld zijn. Het raadslid de Ru heeft van diverse leden van de Grenswachters telefoontjes ontvangen dat diverse personen voor de wagen van de Grenswachters uit rijden om oud papier te verzamelen. Deze vereniging heeft toestemming van het gemeentebestuur. Voor zover hij begrepen heeft, hebben er geen andere verenigingen of personen toestemming. Hij vindt deze handelswijze erg brutaal en vraagt of het college hier iets tegen kan doen. De voorzitter zegt toe deze zaak met de politie op te nemen. Het raadslid Mevrouw Emke vraagt hoever het staat met het rampen plan voor de gemeente Putte. De voorzitter verklaart met het plan bezig te zijn en verwacht binnen afzienbare tijd met voorstellen in de raad te kunnen ko men. Het is voor hem een zaak om zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken in deze provincie. Doch dit kan op vrij korte termijn gebeuren. Het raadslid Looijen verklaart dat de raad enige jaren geleden een bezoek heeft gebracht aan de B.A.S.F. en toen is duidelijk gesteld, dat, als de gemeentebesturen problemen hebben direct moet worden gebeld met de directie. Dan zal getracht worden om zoveel mogelijk op deze vragen in te gaan. Hij stelt voor dat de voorzitter contact opneemt met de direc tie van de B.A.S.F. met het verzoek hem direct te waarschuwen als er een ongeluk gebeurt wat de bevolking te wachten staat. Een dergelijke waarschuwing moet zeker als een beleefdheids factor van dit bedrijf worden afgedwongen. Er kunnen dagelijks ongelukken gebeuren, die de bevolking in deze omgeving kunnen bedreigen. Er kunnen vrij grote hoeveelheden gevaarlijke gas sen ontsnappen die een reëel gevaar inhouden. Op de vraag van het raadslid Looijen of er al een reactie is ontvangen van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne ten aanzien van de motie over het bijplaatsen van meetappara tuur, antwoordt de voorzitter dat hij nog niets vernomen heeft van het Ministerie. Het raadslid Schouteten stelt voor om een regeling te treffen om de bevolking te waarschuwen bij calamiteiten b.v. door de sirene te laten gaan. De bevolking kan ook geïnstrueerd worden hoe in voorkomend geval gehandeld moet worden. De voorzitter zegt dit in het college te zullen bespreken. Het raadslid Schouteten vraagt of het mogelijk is dat het gat in de Canadalaan op de hoek van de Antwerpsestraat hersteld

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 17