dreef is reeds gereed. Voor de doorbraak van de Bosweg naar de Postbaan, moet de grond nog worden aangekocht. De onderhandelingen hierover lopen nog. De gronden voor de verlegging van de Koppelstraat zijn allen in ge- meentebezit. Voor de verbinding van de Moriaansdreef met de nieuw getra ceerde weg naar de Keizerstraat moeten nog drie achtertuinen en twee gro tere percelen worden aangekocht. Op de vraag van de heer de Ru of de Sport raad betrokken kan worden bij de subsidieaanvragen van sportverenigingen, zegt hij, dat dit was voorzien in de conceptverordening, welke in 1980 aan de orde is gesteld, maar welke subsidieverordening niet de eindstreep heeft gehaald. Het geheel is door de verenigingen en de commissie Financiën afge wezen. Uit de discussie bleek dat het niet nodig werd geacht. De heer L. Buys antwoordt de heer de Bruijn op diens vraag over de afronding van het grond bedrijf, de vorming van de reserve voor kantoor-machines en vervroegde af schrijving, als volgt. Het ligt in de bedoeling in het voorjaar 1982 met een voorstel te komen tot sanering van het Grondbedrijf. De reserve voor aankoop van kantoormachines zal worden bekeken bij de samenstelling van de begroting 1983Verder meent hij de heer de Bruijn toe te kunnen zeggen met een voorstel te komen voor het afsluiten van de dienst 1981. Na een gehouden discussie wordt, zonder dat iemand stemming verlangt, over eenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 6. Rondvraag. 7Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met het gebruikelijk gebed. Aldus vastgesteld van 2 maart 1982. de wethouder, in de openbare vergadering de voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 179