- 5 - 5Voorstel_tot_vaststelling van_de_begpoting 19§2_met_bijbehorende bedrijfsbegrotingen De voorzitter zegt, dat het antwoord van burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen nog een aanvulling nodig heeft. Ten aanzien van de opmerking van de heer de Ru over de geaccumuleerde overschotten op de jaarrekeningen, zegt hij: "Het zijn geen overschot ten of een verzameling van kapitaal, dat ongestraft kan worden aange wend. Het systeem van begroten is door de jaren altijd zo geweest, dat de rente van het aanwezige kapitaal ten bate is gebracht van de gewone dienst Wanneer aan het kapitaal jaarlijks rente zou worden bijgeschreven, dan kan een dergelijk gevormd overschot als een bijdrage a fond perdu in voorko mende investeringskosten worden gebruikt, zonder dat de gewone dienst daar onder lijdt, zulks is nu niet het geval. In de toekomst zal hieraan aan dacht moeten worden geschonken. Het college is niet wsg van alternatieve woningbouw. Wij willen - aldus de voorzitter - eerst een samenspraak met woningbouwstichting Steenbergen afwachten, alvorens terzake initiatieven te ondernemen. Omtrent het parkeerterrein achter het douanekantoor zegt hij, dat het college verwacht binnen niet al te lange tijd uitsluitsel hierover te zullen verkrijgen van de dienst der Domeinen. De staatssecre taris van financiën is reeds akkoord met de overdracht aan de gemeente, mits de rijksbelastingdienst zich er volledig mee kan verenigen en dat laatste is volgens hem niet het geval. Met het Hoogheemraadschap is ge sproken over de stankoverlast van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Onderzocht wordt welke verbeteringen er kunnen worden aangebracht. Ten aanzien van opmerkingen over de exploitatie van de sporthal, zegt de voor zitter, dat het college van mening is deze niet te moeten uitbesteden in verband met een goede regeling van het gebruik door de verenigingen en eventueel niet geregeld gebruik door derden in eigen hand te kunnen hou den. Dit geldt niet voor de kantine. Het college is van mening, dat het creëren van speelveldjes eigenlijk gepaard moet gaan met het oprichten van een commissie of een vereniging, voor het beheer ervan en het toe zicht er op, anders bezorgen de veldjes de gemeente alleen maar overlast. Een vraag erom alleen is naar de mening van voorzitter niet voldoende. De Gloriëtte is een bolwerk in discussie en wat de restauratie betreft. Wij zullen een restauratieplan met een kostenbegroting opmaken en aan de commissie van Openbare Werken voor advies voorleggen. De vraag blijft, wan neer de Gloriëtte is hersteld, wat dan? De heer Schouteten heeft vragen gesteld over de wijze van woonruimte toekennen aan adspirant huurders van gemeentewoningen c.a. De voorzitter zegt, geen opmerkingen te ontvangen, welke wijzen in de richting onzorgvuldig handelen. Het is duidelijk dat niet iedereen direct kan worden geholpen. Ten aanzien van de vraag van de heer de Bruijn over de vorming van een speciale reserve voor het voldoen van tekorten welke voort komen uit de in verleden aangegane garantiever plichtingen tegenover de banken bij particuliere woningen, zegt hij, dit de omgekeerde wereld te vinden. Enerzijds bouwen wij huurwoningen met redelijke huurprijzen en verkopen die na een aantal jaren aan de huurders, al dan niet met garantie en anderzijds zou de gemeente een fonds moeten vormen voor de verliezen die daaruit mogelijk naar voren kunnen treden. De voorzitter stelt, dat de tegenwoordige garantie-verstrekkingen zorgvul dig worden bekeken. Gelukkig zijn wij thans de al te hoge koopprijzen kwijt. De voorzitter zegt verder, dat de personeelsbezetting ter secretarie zal wor den bekeken. Wethouder L. Buys zegt op vragen van de heren de Ru en Looijen over de grondaankopen binnen het ontwerp-bestemmingsplan Hoge,Berg II, dat plm. 50io van het aantal percelen is aangekocht. Op de vraag van de heer de Ru hoeveel grond nog moet worden verworven voor het realiseren van de geplande doorbraken, zegt de heer L. Buys, dat er een vijftal doorbraken is gepland, teweten, de doorbraak van de Acacialaan naar de weg naar de Hooiweide. Het goedgekeurde raadsbesluit ligt klaar ter verdere afwikkeling bij de notaris. De verbinding Keizerstraat - Hogeberg-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 178