4 - op bepaalde onderdelen gegrond zijn verklaard. Het college is het met de heer Looijen eens, dat het eindelijk eens afgelopen moet zijn met dat ge lamenteer over de sporthal. In het verleden is gebleken, dat het bouwen van een sporthal met particulier initiatief niet haalbaar was (het bouwen van een sporthal aan de Buizerd, naast het scholencomplex aan de Hogeberg- dreef). Volgens de fractie van de V.V.D. zou het mogelijk zijn een sporthal te realiseren aan de Postbaan. Het college heeft in de vergadering van 30 juni 1981 duidelijk de voor- en nadelen van een sporthal aan de Postbaan t.o.v. een sporthal bij de Berk naar voren gebracht. Het college is van mening, dat dit voorstel, een stuk werk is, dat gewoon gedaan moet worden. De voorzitter stelt, dat er natuurlijk voor de omwonenden nadelen zijn aan dit voorstel. Dat blijkt ook uit de bezwaarschriften. Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat het een bijzondere georganiseerde gang van zaken is geweest, maar hij heeft er wel twijfels over, dat iedereen die zijn hand tekening onder de bezwaarschriften heeft gezet, ook zo duidelijk de bezwaren onderkent die een ander naar voren wil brengen. Het is een feit, dat wanneer men een sporthal wil bouwen met een exploitatielast van 110.000,per jaar, die mogelijkheid aanwezig is op het terrein van de Berk. Bij de sport hal aan de Postbaan komen er veel problemen kijken: de exploitatie van de kantine, de zaal, het parkeren, de wording van "Hoge" Berg II" en het feit dat de sporthal dan aan de rand van de bebouwde kom staat. Het plan is duidelijk becijferd, stedebouwkundig bekeken en ook in het vooroverleg van de Provin ciaal Planologische Commissie goed bestudeerd. De P.P.C. heeft ook geadvi seerd dit plan ter visie te leggen. T.a.v. de standpunten van de fractie van de V.V.D. en de heer Schouteten zegt de voorzitter, dat het hun goed recht is tegen een voorstel te stemmen. Hij stelt echter dat ze niet willen erkennen, dat een goede aanplant bij de sporthal verfraaiing brengt en ook het milieu ten goede komt. De verdere bezwaren die naar voren zijn gebracht t.o.v. dit voorstel zijn voor het college heel duidelijk. De enige mogelijkheid echter, om een sporthal te bouwen is dit plan doorgang te doen vinden. De financiële positie van de gemeente Putte moet wel degelijk voor ogen worden gehouden. De gemeente is echt niet zo rijk. Er zijn geen zgn. geaccumuleerde overschot ten. De rente van de reserves die de gemeente heeft worden elk jaar benut op de gewone dienst. Als de reserves worden gebruikt voor andere doeleinden, dan is de rente c.q. de opbrengst weg, en dan zullen andere bronnen aangesproken moeten worden. De voorzitter is duidelijk omtrent het al dan niet zijn van een prestige-object van de sporthal. Hij zegt dat het geenszins de bedoeling is de sporthal een prestige-object te laten zijn: dan zou er een sporthal van 2 miljoen i.p.v. 1^- miljoen gebouwd worden. Er wordt een hal gebouwd die ef fectief is t.o.v. de sport en die qua isolatie t.o.v. omwonenden ook goed is: de sporthal zal modern van vormgevirig en inrichting zijn. Op de vraag naar het commentaar van de sportraad van het raadslid de Bruijn, antwoordt de voorzit ter, dat de commentaren van de sportraad bij de eerste aanzet van de sporthal naar voren zijn gebracht. Deze commentaren zijn ter visie gelegd. Het college heeft het niet nodig gevonden opnieuw het commentaar van de sportraad bij dit voorstel te voegen. Tengevolge van een defect aan de opname-apparatuur ishetgeen hierna bespro ken is, niet meer op de band opgenomen, zodat het niet mogelijk is van het be sprokene verslag op te maken. Over het bestemmingsplan "Centrum Noord-Oost" is na gehouden discussie mondeling gestemd.Voor het voorstel waren de leden A. Buijs, H. de Bruijn, A. Janssens, Ph. Ketelaars, J Looijen, D. Viemes, F. Huij- brechts en L. Buijs. Tegen het voorstel waren de leden Mevr. J. Emke, L. de Ru en F. Schouteten. Het bestemmingsplan is derhalve overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 177