ook allerlei sporten, die zij vroeger konden bedrijven, nu ook hier konden bedrijven. Wat hebben wij nu gedurende deze snelle groeiperiode dat er een ontstuimige groei is ontstaan van verenigingen. Deze vereni gingen vroegen om onderdak en dat onderdak was al heel gauw te klein. Een gevolg daarvan: gemor onder deze verenigingen, waarom dat in Putte niet zou kunnen. De raad heeft zich al vele malen-over dit probleem ge bogen en steeds was het allergrootste probleem de financiële mogelijk heid tot het kunnen verwezenlijken van een sportcomplex in een gebied waar de gemeente, verantwoord, een ëxploitatie kon opzetten. In een zodanige mate uiteraard, dat ook de verenigingen zich daarin wel zou den vinden en het gemeentebestuur dit kon exploiteren. Dit betekent dat men de financiën mee moet betrekken in de plaatsbepalingen van een even tuele sporthal. Dat daartegen bezwaren ingebracht zouden kunnen worden omdat hun leven,milieu en vrijheid aangetast was is begrijpelijk ofschoon door de bouw van de Berk al een gedeélte van deze vrijheid was vervlo gen. Daar is nu een aspect bijgekomen van mensen die de duivensport als hobby hebben. De raad heeft dit hele proces afgewogen, waarbij reeds in een heel vroeg stadium de financiële haalbaarheid en de vervulling van de wens om een sporthal te kunnen verwezenlijken, dat dit niet over ro zen zou gaan. De P.v.d.A.-fractie meent dat er nu een plan ligt dat aan de wens van de diverse verenigingen voldoet en dat financieel haalbaar is. Er zijn vele plannen ingediend, waarvan enige belachelijk genoemd kunnen worden, door particulieren welke naderhand niet realiseerbaar bleken te zijn ofschoon deze de volle medewerking van de gemeente hebben gekregen. Dit alles heeft echter nergens toe geleid. Het is altijd een gesukkel geweest terwijl ondertussen de verenigingen met vele honderden leden moes ten blijven wachten. Wat gebeurt er als de hal daar niet gebouwd kan wor den? Dan zal er geen hal gebouwd kunnen worden, de financiële haalbaar heid is dan niet meer aanwezig. Combinatie met de Berk is financieel erg aantrekkelijk voor alle verenigingen. Als dit niet kan doorgaan betekent dit een verlies aan welzijn voor deze verenigingen. Het betekent gegaran deerd geen bouw van een sporthal, nergens in Putte. Voor veel Putse vereni gingen zal dit betekenen een wegtrekken naar andere gemeenten. Het zal betekenen dat de gemeente niet in staat zal zijn een beetje welzijn voor deze verenigingen te creëren. Nu zijn we zover. Nu hebben het geluk gehad onze gronden te verkopen. De gemeente kan eigen financieringsmidde len benutten zodat daarmee een mooie sporthal gebouwd kan worden. Nu ko men er echter de bezwaren van mensen die vanuit hun eigen positie en mili eu deze zaak bekijken. Als er een protest wordt ingediend tegen iets wat in het belang is van honderden andere mensen, moeten de indieners echter eerst nog eens goed nadenken. Is het werkelijk zo, dat alle bezwaarschrif ten zo steekhoudend zijn dat de mensen in de kou moeten blijven staan, de P.v.d.A.-fractie gelooft van niet, want het is juist gedaan om deze mensen te helpen. Hierna gaat het raadslid Looi.ien in de argumenten, welke door de firma Bogers zijn ingebracht. Hij is blij dat het college zo goed heeft ingespeeld op deze bezwaren en voorgesteld heeft de voorschriften aan te passen zodat het bedrijf in stand kan blijven en zo nodig uitgebreid kan worden. Het raadslid A. Buijs verklaart dat ook zijn fractie voor het voorstel van burgemeester en wethouders is, want een sportzaal op een andere plaats in de gemeente is niet haalbaar. Naar zijn mening is de raad al lang genoeg bezig en moet nu de knoop worden doorgehakt. Wel vraagt hij de nodige aandacht voor het bezwaarschrift van de firma Bogers in die zin dat de voorschriften geen nadelige gevolgen voor dit bedrijf heb ben. Het raadslid Schouteten heeft met zijn fractie bij de behandeling van het voorstel tot vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan "Cen trum Noord-Oost" op 30 juni '81 voor gestemd, terwijl zij niet wisten hoe de zaak precies in elkaar zat. Hij heeft met de mensen, die een be zwaarschrift hebben ingediend, een gesprek gehad en hij kan zich de bezwa ren die die mensen hebben, goed voorstellen. De fractie stemt daarom te gen het voorstel zoals het er nu ligt, hierin meegaand met de V.V.D. De voorzitter zegt, dat met dit voorstel de visie ontzenuwd is van een mogelijke realisatie van een sporthal en de bezwaren van de firma p0gers

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 176