gemeente wil gaan "bouwen tegen haar eigen voorschriften in. Het voor stel de "bouwvoorschriften voor niet voor woondoeleinden "bestemde ge houwen te wijzigen houdt in dat eenieder bij niet voor woondoeleinden bestemde gebouwen tot 9 meter hoog kan gaan. Be V.V.B.-fractie acht dit niet wenselijk in deze woonomgeving. Op 30 juni 1981 heeft hij er reeds op gewezen dat er bezwaarschriften zouden kunnen komen: er zijn thans 43 bezwaarschriften ingediend. Hij vindt dat de privacy van de omwonenden ernstig wordt aangetast. Be V.V.B.-fractie is dar. ook tegen het voorstel van burgemeester en wethouders. Het raadslid de Bruijn verklaart dat het voorstel en de daarin opgenomen weerleggingen van de ingediende bezwaren bij de C.B.A.-fractie met gemengde gevoelens is ontvangen. Hij kan zich levendig voorstellen dat de hoogte van het ge plande gebouw bij sommige omwonenden als bezwaarlijk overkomt. Bat door reclamanten daaruit de conclusie getrokken wordt dat hierdoor hun eigendom in waarde zal dalen vindt zijn fractie ronduit voorbarig want wie maakt dat uit. Wanneer t.z.t. door bevoegde instanties beslist wordt dat waardedaling heeft plaatsgevonden moet de raad de consequen ties aanvaarden. Het onder punt B gestelde aantasting van het milieu omdat er een aantal bomen gekapt moeten worden kan de C.B.A.-fractie zich in het antwoord van het college vinden. Verkeer en daardoor la waai kunnen worden voorkomen door zo weinig mogelijk verkeer bij 'het complex de Berk" toe te laten. Be C.B.A.-fractie kan zich verder vinden in de voorstelling ten aanzien van de andere reclamanten. Conclusie van de C.B.A.-fractievanuit de puur menselijke hoek gezien kunnen wij de reacties van deze mensen best voorstellen, wij zijn daar beslist niet blind voor. Be raad heeft echter zijn eigen verantwoordelijkheid. In 1981 is het besluit genomen dat de sporthal gebouwd zal worden nabij "het com plex de Berk". Bit besluit is na een uitvoerige discussie genomen con form de democratische spelregels. Jaren is de raad aan het stoeien ge weest om te proberen een einde te maken aan het zalenprobleem. Na het fa len van een particulier initiatief heeft de raad de knoop doorgehakt en zijn verantwoordelijkheid genomen. Als wij dit besluit kunnen bestempelen als zijnde a dan moet dit voorstel nu als b worden beschouwd. Als extra noot vraagt hij waar het gevraagde of ongevraagde advies van de sportraad is gebleven. Het raadslid Looijen vindt dat de beide vorige sprekers erg uitvoerig zijn ingegaan op de plaats die de sporthal gaat innemen in het vast te stellen bestemmingsplan. Be P.v.d.A.-fractie erkent het recht van degenen die bezwaren hebben ingediend omdat zij nu voor de tweede maal hun omgeving zien gewijzigd worden. Zij zullen ongetwijfeld terug denken aan de tijd dat daar de burgemeesterswoning stond met een grote tuin daaromheen. Bat was echter in de tijd dat Putte 1200 tot 1600 inwoners had. Sedert de ambtswoning plaats heeft moeten maken voor het gemeenschapshuis is er een groot aantal mensen in Putte bijgekomen. Beze mensen willen de sporten en activiteiten die zij vroeger bedreven ook in Putte bedrijven zodat men een ontstuimige groei van verenigingen heeft kunnen constateren. Beze vereni gingen vroegen om een onderdak, dat echter al spoedig te klein bleek te zijn. Het is natuurlijk van belang voor diegenen die bieden, dat hebben wij ook in een andere vergadering al opgemerkt, hier bezwaar tegen in heb ben gediend en daarmee hopen dat ze voor de zoveelste maal, dat is waar schijnlijk voor de 2e maal, dat de omgeving van wat nu bestemd is voor de sporthal dat die nu gewijzigd gaat worden. Want voordat de Berk er stond zoals hij er nu staat heeft daar een burgemeesterswoning gestaan. Beze mensen hebben dat in de geschiedenis gezien en hebben waarschijnlijk de tuinen gekend die daar vroeger omheen hebben gelegen. En wij hebben ook erg veel begrip voor het feit dat dit was toen Putte tussen de 1200 en 1600 inwoners had. Helaas is Putte in de periodenadat de burgemeesterswoning gesloopt is voor de Berk,gegroeid en zijn er een hoeveelheid mensen bij gekomen die denken in Putte een tehuis of woonplaats te vinden, waarin zij zich wel zouden kunnen bevinden. Bat betekent in deze tijd dat veel jonge mensen, die hun werk hadden gevonden in het Antwerpse maar ook in B.o.Z., maar ook andere mensen doordat hun kinderen hier woonden, dat zij

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 175