GEMEENTE WM PUTTE (N.Br.) Notulen openbare raadsvergadering van 22 december 1981. Aanwezig; W.B.H. Bos, voorzitter en de leden Mevr. J. Emke-Langeveld, H. de Bruijn, A. Buijs, L. Buijs, A. Janssens, F. Huijbrechts, J. Looijen, Ph. Zetelaars, L. de Eu, F. Schouteten en D. Wiemes. Notulist: A.C.J. van Kaam. 1Opening. Be voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijk gebed en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 2Vaststelling notulen openbare vergaderingen van 17 november en 15 december 1981. In de notulen van 15 december 1981 wordt het raadslid L. Buijs aan de aanwezige leden toegevoegd. Hierna worden de notulen van beide vergaderingen onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld. 5Voorstel tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de Nederlandse Credietbank voor 1982. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 4. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Centrum Noord- Oost" Het raadslid de Ru verklaart dat zijn fractie het voorstel om de inge diende bezwaren ongegrond te verklaren niet zal steunen. Hij vindt dat enige bezwaren op een onbevredigende wijze zijn beant woord, o.a. B. Het college vergelijkt een sporthal van 9 meter met bomen van 10 me ter hoog, dit is te gek want bomen kan men niet vergelijken met een stenen gebouw. Ook qua uitzicht zijn deze niet te vergelijken; groene bomen en een stenen muur. C. Uw antwoord dat de afstand van de geplande sporthal ten opzichte van de woningen in de omgeving dusdanig groot is vindt de V.V.D.-fractie onjuist. Dit geldt zeker niet voor die woningen waarvan de achter tuin komt te grenzen aan de sporthal. D. Het verwijderen van een aantal bomen is een aantasting van het milieu. Het antwoord omtrent het opnieuw planten van bomen is geen alterna tief, immers de ruimte is niet meer voldoende en er is te weinig licht val E. Be omwonenden krijgen ongetwijfeld last van extra lawaai aangezien er meer bezoekers zullen komen. F. Be sporthal komt nu tussen de woningen. Dit is echter geen noodzaak omdat de sporthal naar de Postbaan kan. In welke gemeente staat een sporthal zo dicht bij de woningen? vraagt hij zich af. G. Uw antwoord is bijzonder vaag ondanks Uw toelichting. Komen er nu ook nog verbindingswegen? Ten aanzien van het bezwaarschrift van de heer Goverspunt H, vraagt het lid de Ru van wie het college deze informa tie heeft gekregen. Be V.Y.D.-fractie heeft met deskundigen gesproken die verklaren dat de firma Bogers op meerdere punten gelijk heeft. De

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 174