GEMEENTE PUTTE (N.BR.) Agenda openbare raadsvergadering van 22 december 1981 1Opening 2. Vaststelling notulen openbare vergaderingen van 17 november en 15 december 1981. 3. Voorstel tot het aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de Nederlandse Credietbank voor 1982. 4. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Centrum Noord-Oost". 5. Voorstel tot vaststelling van de begroting 1982 met de bijbehorende bedrijfsbegrotingen. 6. Rondvraag. 7. Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 173