DB 1ULBBL TT PUTTE Alereerst spraken wy langs dsss weg ons* blijdschap uit dat hst er H.« («ah van ««konen is. In onas bsschouwingsn van vtrledenjiar En tot nu too mogen we «et s 'n allen Konetateren vsrvachting ran do meeste lsdon van do C.A.I. commissie, on dat dan sondor enquete, ook werkeiyk uitkomt. Onso fractie konstatserd ver- dor dat ook do modoworking van do boido woning stichtingen voortref felijk is. Alleen hot voor is op dit moment oen bootje spelbreker waardoor hot graafwerk iets vertraagd. Maar daarnaast moeten we ook konetateren dat er in meer plaatsen over do kabel TV wordt gepraat. tn hot sjjn vooral do gesprekken, of botor do uitspraken, -binnen de do roohtsaal, waar onso fractio zich wat ongerust over maakt. Naaot hot inbreken in kabel TV installaties door piraten, vaar nu do rechter,na een klacht van de bioskoop bonden, een verplichting ir»« opleggea om de Installatie technies. xo uit te voeren dat er nie mand, dan alleen de kabelgemachtigde en de zendgemachtigde signalen in kunnen brengen, komt er ook nog eens,de in onze ogen zeer vreem de eis,by van diegene die auteurs rechten claimen, om voor de tweede w.«i auteure recht en te laten betalen door de kabelexploitant. De geluiden uit de TV wereld vtyzen er echter op dat men dit laatste ook te sot vind zodat vanuit de hoek van zovel de kabel TV exploi tanten als van de HOS zijde (Eric.Jurgens) er op wordt aan gedrongen om dé Vat op dit punt aan te passen, wat volgens deskundige een een voudige Ingreep zal sUn. Onze fraotie spreekt de wens uit dat de Putse CAI, gevrijwaard zal bltyven van in onze ogen onzinnige eisen, en dat als de kabel TV, een maal in dienst sjjnde^tot ieders tevredenheid goed sal functioneren. Maar de mening van onze fractie meneer de voorzitter, Vas 1981 een vruchtbaar Jaar voor onze gemeente. Vy hebben geleerd geduld te heb ben, en dit is vrijwel de enige reden waarom dat toch altijd nog veel mensen het volhouden ook in de gemeentelijke politiek. Dat wat dit Jaar aan besluiten is gevallen is een optelsom van Jaren geweest en groeien naar eikaars mening, vaarbU dan de scherpe kanten duidelyk eerst sjn verwijderd. Vat wy doen is mensenwerk en het heeft dan ook altyd een menseiykemaat. Door de inzet van enige wordt er veel be reikt wat vaak by velen niet of nauvelyks opvalt. Dit ontmoedigd ons in elk geval niet want wy vinden dat de intentie van het Raadswerk is, dienen. Samenwerking op het innemiveau is het afgelopenjaar vaak de succes formule geweest. Onze fractie heeft er veel van geleerd ook om dat de aloude wysheid, "vaar een wil is is een weg", hier in de prak- tyk is gebraoht. Daarom hiervoor dank. De voorzitter verklaart hierna dat de beantwoording zal plaats vinden tijdens de openbare vergadering van 22 december 1981» Rondvraag. Geen der raadsleden maakt van de rondvraag gebruik. Sluting. Hierna sluit de voorzitter de vergadering met het gebruikelijk gebed. ow s K..4, ha* d, aanlêt van het net binnen het mechtigingsgebied SLOT Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 1981. de wethouder, de voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 171