-17- VBRXEER Ook hot afgalopan Jaar heeft hat collage nlats gedaan aan da ver keer# altuatia dia in sommige straten bestaat zoals wij dat ook ver laden Jaar reeds aangavan. Wfl vinden dat Jammer want daze proble men lossen zich zelf niet op. Wjj hopen dan ook dat het collega dit Jaar wil zich zal buigeh over da mogelijkheid om een verkeersplan op te maken dat zal leiden naar da oplosalng of tot verlichting van de verkeersproblematiek. Daarnaast willen vfl er op vijzen als de sporthal bjj "de Berk" doorgaat het ge wenst is om de inrit van "de Berk" van een straatnaam te voorzien want kunnen vjj daar verkeersmaatregelen nemen zoals parkeren zoveel meter van de hoek van de ingang enz. De voetpaden vinden wjj ook onvoldoende meneer de voorzitter, ze zijn of te smal of er ligt er helesmal geen. Hierbij denken we bjj voor beeld aan de ingang van de Moriaansdreef vanuit de Hogoberrgdreef hier is de Voetganger volkomen onbeschermt tegen het overige verkeer. Het is slechts een enkel voorbeeld. Ook de verkeers situatie 's woens dags tjjdens markt is niet ideaal. Kortom de voetganger verdiend betere en meer voetpaden in Putte. Vat de straatnaamborden betreft is de situatie iets verbetert maar ze is nog niet zoals het zou kur- nen. Wjj bljjven het betreuren dat het college zich zo star houd aan de be palingen van het vachtverbod op het gedeelte tussen cafe de Hoorn en de Rabo bank, Vjj bedoelen hiermee ónze vraag om de stoeprand gectl te schilderen. Neen zegt het college dat telt voor een parkeerverbod. Maar stel dat vjj daar nu eens stoepranden met een gele kleur hadden liggen had het college ze dan grijs laten verven. Het maakt niet uitv nl em anil zal het de gemeente verbieden en rechtskracht heeft die gels band ook niet maar de mensen die aan komen rijden en die de borden niet gezien hebben die reageren er vel op, dus, laat ons die stoeprand nou geel schilderen want naast een Franc die minder waard is vinden veel Belgen dan ook nog een bon op d# voorruit van hun auto,b{j ons in PutteJ Onze fractie meneer de voorzitter, hoopt ook dat het 'parkeer terrein aohter de douane het komende Jaar gerealiseerd zal worden en dat hier aan gekoppeld» er een parkeer verbod voor vrachtwagens aan de noord zijde van de Julianastraat komt. GEMEENTE EN DE DERDE WERELD Onze fractie onderschrijft de doelstellingen van een Nieuwe Inter nationale Economische Orde (NIEO). VI) begrijpen dat dit konsekwenties heeft voor de binnenlandse poli tiek. Ben en ander betekend immers aanpassing van onze produktie en konsumptie aan andere verhoudingen en zuinig omspringen met energie en grondstoffen. Om zo'n ontwikkeling mogelijk-te maken is het noodzakelijk dat ook de bevolking van Putte zich de ernst van het probleem bewust wordt. De Derde Wereld problematiek sou zich dan ook in Putte tot uitdruk king moeien worden gebracht in het beleid van het college van B&V en de Raad. Het zou volgens onze fractie, zinvol zijn om in een noti tie het^ gemeentelijk ontvikkelings beleid, ten aanzien van de Derde Wereld, vast te leggen. Deze notitie zou er niet toe mogen lijden dat waardevolle aktiviteiten van andere worden overgenomen. WD zouden als gemeente samenwerkingspartner en/of zijn van andere groeperingen en instellingen, WD souden kunnen overwegen om een ont wikkelingsprobleem zichtbaar te maken en tevens iets konkreets te doen door het aangaan van een betrekking met een andere gemeente of regio in een ontwikkelingsland (jumelage). En naast deze betrekking zouden we een gerichte vorm van hulp of adoptie kunnen ontwikkelen. Het echte probleem omdit te kunnen vervezel Ijken is een versoepeling van het goedkeuringsbeieid van G.S. ten aanzien van deze nieuwe de- menaie in de gemeentepolitiek. Daarom meneer de voorzitter, zal er eerst gepeild moeten worden hoe men over dit in den Bosch denkt.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 170