WELZIJN EN SPORT Het beeluit ren de Raad om een nieuwe sporthal te beuven is belaas niet fafl elke inwoner wan putte, in goede aarde gevallen voor wat be treft de plaatsbepaling. Dat ie Jemmer maar het is het goed recht wam de burger om het mlet met alle beslissingen van sgn gemeentebestuur sent te z^n. vy hopen meneer de voorzitter, dat er b<J de mensen die beswaar heb ben aangetekend, begrip sal ontstaan over de realiteit dat het voor de gemeente onbetaalbaar is om naast "de Berk" ook nog eens een sport hal op oen andere plaats in de gemeente te exploiteren. In laat,dl t gene die denken dat we dat vel kunnen,door dan die sporthal te lat an uitbaten door een partikulier - dus verpachten - ai oh geen illusie maken en laten zich beter bezig' houden met de vraag vat dat dan voor de olubkas van de verenigingen gaat betekenen en uiteinde- voer de gemeente'. Zo een pachter zal de huurprijs verhogen «o dat dan Juist geen enkele vereniging nog gebruik kan maken van zo<n zaal. omdat deze pachter er ook een boterham aan vil verdienen. En ik hoop dat de voorstanders van verpachten niet gaan redenerent Ja maar dan organlseerd zo'n man of vrouw ook andere dingen in die hal. Onze fractie denkt dat dat nu Juist de ondergang van het gebruik van een sporthal is, want na verloop van ttyd gaan de verenigingen naar een andere akkomodatie zoeken omdat ze te vaak hun vaste avonden hebben moeten verzetten. De buitensport tennis komt momenteel ook goed aan haar trekken maar vti vinden het niet Juist dat er een omgebouwde trailer b$ de tennis banen aan de post ba an staat, hier voor in de plaats moet er een vast gebouwtje komen.y De verhalen die onse fractie gelezen heeft meneer de voorzitter, over nieuwe aktivltelten bjj de Jongereneoos "Convanlum" en het feit dat des* Jongeren hun verenigingegebouw moeten delen met de peuterspeel zaal drukt ons allsn veer op de feiten dat nog steeds er bitter weinig voor deze opgroeiende Jeugd gedaan wordt b$ one. Vty hopen dat het college eens met plannen zal komen om de Jongeren verklik een eigen home te geven zodat ook overdag deze Jongeren 'daar terecht kun nen. Ook in Putte hebben vg Jongeren die onder de grote groep Jeugd werkelozen horen. Als deze jongeren een eigengebouw hebben - en dat behoefd niet zo groot te z$n - ontplooien zfl gegarandeerd een zelfwerkzaamheid die inpast in de verantwoording die men deze jon geren dan geeft. VONIKOBOÜV Ook hier kunnen we b$na de tekst van verledenjaar overnemen, want nog steeds is er geen oplossing gevonden voor het bejaarden komplzx aan de tulpstraat. V# blflven 8r bft Uw ooilege op aandringen om te zoeken naar een oplossing.vent de gasprtjzsn blijven stagen. De aankoop van de gronden welke nodig ztyn voor de noodzakelijke uit braiding in het plan "Hogeberg 11" liggen denkt onse fraotie etil want vg. horen er niets meer over. Velke weg ook bewandeld gaat wor den er meet aangewerkt worden. Binnen niet al te lange tjjd kra gen verveer een kontigent aangeboden en dan hebben we nog geen gn <d om dit kontigent te bouwen. Daarnaast is hst ook verstandiger om r lie grondem te hebben voor we gaan bouwen omdat we het dan in ïén plan bouwrijp kunnen maken. Nog steeds vind onse fractie dat Putte te klein ie voor de sterke groei van de huizen van plezier. Veer is er so'n adres bij gek omen- in de grenastraat - die,als het dear zo blijft doorgaan de Reperbah i van Putte genoemd kan worden. ViJ doen een dringend beroep op het college hier de nodige eandeoht aan te besteden en dit probleem een* te bespreken met de officier van Justitie, dit mag en kan niet zo door gaaniPutte is dear voor te klein; want deze praktijken trekt j meer een dan mannen pet sexuele behoefte^, ook rnisdaam'

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 169