-15- mtAjfcint In ttftnatalllof nat rala vooral grotara gemeenten ztyn onze fi- nanoiin arg gezond* Toch mogen va niat al a tarsal Juichen want geltydeltyk aan la onaa gansants gagroald naar daarmee groaida ook da varkaaanhadan dia daas groat vooraf gaat an rardsr begeleid* Bekijken va nu da huls-' raatlng In ons gsmaentahuis dan narkan va dat on naar aan voor beeld ta noanan, da vathoudars nargans in dit gabouv aan algan kanar hebben* Ala ar in da konanda tyd 1 of 2 anbtanaran bU nostsn kon an, dan is daar gaan plaats roor* Vtf villen daaron hat oollaga in orarvaging garan on aan uitbrsiding ran hat gsnasntabuis ta gaan daakan* Oat sou kunnen betekenen dat hier aan aanzianlUk bedrag naa gemoeid is waardoor va aogelUk gavoon aan sluitende begro ting krggen* Ook de raservering roor noodzakelijke aanschaf ran o*a* rraohtvagenbrandveer materiaal, mag gerust iets groter sjjn dan nu in de begroting is opgenomen* Onsa fraotie was,in haar beschouwingen ran verladen Jaar, bezorgt osi da toestand waarin het Gloriltje verkeerd. VJJ villen hier niat nadar op in gaan, alleen zouden vU eek hiervoor willen, vat da finan— ollle aspecten aangaat, als het oollaga aan reddingsoperatie gaat uitvoeren, kont dan nat gedegen voorstallen* En dat betekend9mo- galijk,dan vat maar geld* Onze fraotie vind dat va naast hat monu ment van Jordaans, vaar va dit Jaar ƒ2.617,64 voor uit gaan gaven voor onderhoud, best vat geld uit mogen garan roor onsNtveeda mo nument" het gloriBtJe, het is da moeite vaard om het ta doen* BgaCKERMXNQ BEVOLKING HIJ RAMPEN Aan het einde ran da Jaren zeventig stalde da toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Da Gaay fortman, dat da hulpverlening bU rampen, antiek in alkaar stak* Dit laida ar toa dat op niveau nieuve plannen gemaakt verden. Alle hulpverleningsinstanties dach ten hierover maa an dat varen toent da BB) h*t Korps Mobiele Colon nes en da Brandveer* Op 6 februari 1980, verscheen ar plotseling aan brief van da toenmalige minister van Binnenlandse Zaken,da haar Viagal, gericht aan da Tveede Kamer, dat da BB veg moest en dat da Brandveer da algemene hulprerlener ward. Dit betekend dat naast da gevone taken van brandbestrijding en hulp. bj) het barraden van verkeersslachtoffers ar aan eerste hulp aan deze slachtoffers, vat betreft hun vervondingenook gageren moet worden. VU hebban nog geenuRampenplan" en dit is-hoofdzakelijk ta vUten aan het ontbraken van richtlenen van bovenaf* Hat garaoht tussen da verschillende organisaties via nu de leiding gaat krUgen bU hulp verlening bU rampen, heeft ertoe geleid dat in da afgelopen maand November, ar nog over gebakkeleid verd in dan Haag* Manaar da voorzitter onze fractie vind dat het noodzakelijk is voor lopig op da* situatie in tegaan vaarbU da Brandveer da hulpverlener is* Daarom vragen vU ons af, wordt,of is daar al aan gedacht in het korps van Putte* Is de opleiding zodanig dat da vrUvillag re,allen, beschikken over aan gedegen opleiding om medische térstehulp te bieden Bg railpen. Mocht dit niat of tan dele zo ztin, dan' adviseren vU U óm hieraan'da nodigeaandacht* en geld ta besteden*- Daarnaast villen vU neg da aandacht vestigen op da beatrUding van rampen mat tanjsvugens geruid, bU voorbeeld met de staf "fenolis dan ons brandveerVorps daar volledig op ingespeeld* Zoniet, dan vinden /U dat er de nodige aandacht aan besteed moet vorden* Kortom vU achten het van het allergrootste belang dat ala vU staka gekonfronteerd worden mot een ramp, ons brandweerkorpsvoldoande getraind ls voor allo voor komende zaken bU so san ramp, en desa dan met de nodige kundig heid kunnen bestrijden, vooral do eerste minuten, vant dat zijn dan de belangrijkste*

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 168