d si X, Wij zouden het zeer op prijs 3tellen uw reakties op de algemene beschouwingen ons schriftelijk voor de raadsvergadering van 22 december a.s. zouden bereiken. Ik dank u voor de aandacht die u aan onze beschouwingen heeft geschonken. Ik besluit met de wens dat vele van onze verlangens in een sfeer van een goede samenwerking in aanmerking komen voor uitvoering. Hierna legt het raadslid Loojjen namens de fractie van de P.v.d.A. de volgende verklaring af iwjgpma Nuu«r de voorsltter, hot afga lopen jaar haart ons aal ga opaar- kelgke besluiten ran da gaaaantaraad ta al an gaga-raa» Daarnaast, ia hat arg rustig geveest la dia sin, dat ar ook ran aaa kabbelend poll tl ak kllaaat,arar dit jaar,gasprokan kan vor- daa. Bulge raraalglngan habban aan groot rarllas galadan door da brand ran hat ouda sehoolgabouv aan da BeukendreefDat nog al at alia raraalglngan, na dasa brand, aan aan goad ondardak sgn gaholpan, la ta betreuren. Aan da Raad ligt dat nlat a(j heeft alias gadaan os aaa dasa situatie een eind ta maken. Hat koaanda jaar aal ona ook aan niauva gene ent eraada rarklaslng brengen. Vg sluiten niet uit dat ar daardoor enige nieuve-gesichten aa nogelgk selfs niauva inzichten,.in da raad.ea hat raadsvark koaan. Vg vachten aaar aft Oase niauva labrang sal la de koaanda jaren liggen In het la dis cussie brengen of aar ook nat gaaaaatagaldan "darde vereld projec ten" gefinancierd kunnen aa nogaa worden» Oase fractie rlnd dasa discussie belaagrgk omdat het laad daar rala aalaa ernstiger is. MILIBÜ la dit onderdeel souden vg gavoon da tekst ran rarladaa jaar over kannen nonen. Maar gelukkig is ar al iets gebeurd waardoor va vaar een stapje ▼erdar sgn opveg naar vooral eerst begrip aan welke gevaren da aaneen hier In dasa streek bloot kunnen koaen ta staan. Sn dat Is het vol gende i da Hederlandse regering haaft self aan alarmplan opgesteld os ta koaen tot dtoelsmtige regelingen als ar lets sou gebeuren ast aaa van kerncentrales ia Doel. Alle regelingen kunnen ongevallen echter al at voorkomen en daarnaast vresen vg dat da koaanda Bel gische regeringen nog neer toestemmingen sullen gaven om in Doel, het kernenergiepark uit ta bralden. Wn vg staan,hier ln Putte, vol komen machteloos. Vg habban aaar ta aksepteren. Wg habban reeds la aaa vorige raadsvergadering hat Idea geopperd dat da gesamelgke celleges van da k Westhoek gemeenten kon takt zouden opnamen mat da dire sties, van da bedrgvan la het Antwerpse, vg villen dat hier nog eens anders trepan. Hat sal nlat betekenen dat het direct tot andere beleidsinsichten sal lalden bg desa direoties naar er Is aan begin van begripsvorming over vedersgdse problemen. Oase fraotie maneer da voorsltter, sou dan nog val het volgende advies mee villen ga- van. Als Uw collage het voor alkaar alkaar krggt dat da andere ooi lege ar ook so ovar danken soals vg hier opperen, dan vinden vg dat U si oh val moet laten vergesellen van deskundigen op het ga- blad van het milieu. Qnsefraotie dankt dat iedereen ln de Raad verrast vas over het snel te neme" 1"••ft over da aanlag van een riolering op da Kamping "Hasedulnen". Ook vg,staar big verrast omdat vg al jaren hierover be nig sgn- geveest in en buitan da Raad. Ook da bgsondere snelle uit voering doet prettig aan. Hat zal als het klaar is vaar aan overwin ning sgn op do milieuverontreiniging, onze dank hiervoor aan allen dia dit zo fifert habban aangepakt.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 166