Wij verzoeken het college rekening te houden bij het plaatsen van apparatuur met de wensen van de omwonenden. Toch willen wij een kanttekening maken betreffende de financiële konsekwenties. Wij hebben de indruk dat mogelijk wat te optimistisch wordt aangekeken tegen de uitvoering en realisering van het project. Wij hopen echter dat wij het bij het verkeerde eind hebben, zodat de abonnemenst- prijs hierdoor niet extra aangepast behoeft te worden. Tot slot mogen wij ook de C.A.I.-commissie voor haar inzet voor onze gemeente niet vergeten. Een compliment is hier zeker op zijn plaats. WOONWAGENKAMP Terzake van de kapitaallasten van de investering tot verbetering van het woon wagenkamp is bepaald dat deze terug ontvangen worden van het reionaal woon wagencentrum te Roosendaal. Daarnaast zijn ook de overige exploitatikosten van het regionaal centrum terug te ontvangen. Dit is althans te lezen in de begroting van 1981. De kapitaal- lasten ter grootte van 22.223,38 worden in 1982 blijkens de begroting niet terug ontvangen. Het onderhoud van het woonwagenkamp wordt voorlopig pro memorie geraamd. In 1980 werd daarvoor 13.702,05 en in 1981 15.170,72 uitgetrokken. Zover wij thans kunnen beoordelen komen de lasten van het woonwagenkamp nu geheel ten laste van de Putse gemeenschap. De door u reeds toegezegde nadere uitleg van deze posten stellen wij bijzonder op prijs. GLORIÉTTE In het verleden werd de deur van Gloriëtte geforceerd, luiken afgerukt en sneuvelden er vele kleine ruitjes. Naast het Jordaens monument wordt het Gloriëtte in toeristengidsen genoemd als bezienswaardigheid in onze gemeente. Momenteel staat het er zielig en vervallen bij. Wij zouden het op prijs stellen deze belangrijke historische bezienswaardigheid van ons dorp een grote opknapbeurt kreeg. Wy begrepen by de toelichting op de begroting dat het college hier in principe welwillend tegenover staat. De plannen tot renovatie zien wy dan ook gaarne tegemoet.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 165