Een eerste goede stap wordt gezet door de mogelijke aankoop van gronden van de Dienst der Domeinen. Gaarne vernemen wij hoe het staat met de doorbraken tussen diverse wegen in onze gemeente Wij denken daarbij aan de doorbraak Antwerpsestraat/Koppelstraat en Bosweg/Koppel straat MILIEU Het grensoverschrijdende milieubederf en de vervuiling van de biosfeer van de Ant werpse haven in industriën blijft ons zorgenbaren Groeperingen die op redelijke wijze waken over ons milieu verdienen onze steun. Wij zijn een groot voorstander van iedere vorm van samenwerking met buurgemeenten ten einde te komen tot een betere kwaliteit van ons leefmilieu. Verdere grensoverschrijdende hinder en vervuiling kunnen mogelijk worden voorkomen door tijdig over voorgenomen plannen en maatregelen met de verantwoordelijke auto riteiten in het Antwerpse te overleggen. Een grote hoeveelheid vrachtwagens met gevaarlijke stoffen passert dagelijks ons dorp. In onze direkte omgeving bevindt zich het kernenergiepark in Doel. In het Antwerpse havengebied vindt opslag en verwerking van zeer gevaarlijke stof fen plaats Op 12 december 1978 verklaarden wij verheugd te zijn dat het college voornemens was op korte termijn een rampenplan aan de Raad aan te bieden. Er waren obstakels die de totstandkoming van het rampenplan vertraagden. Wij vinden het onverantwoord dat het rampenplan nog steeds niet operationeel is en dat nog steeds geen kontakt is opgenomen met de hulpverlenende instanties. Gezien de mogelijke katastrofes is het ontbreken van een operationeel rampenplan onverantwoord! Het had er vier jaar geleden al moeten zijn. Ook vernemen wij van het college hoe men denkt iets te doen aan de stankoverlast van de waterzuiveringsinstallatie aan de Antwerpsestraatweg en in de Hogeberg- dreef SPORT EN RECREATIE Belangrijke pijlers van de vrijetijdsbesteding zijn sport en recreatie. Wij zijn van mening dat onze gemeente zodanige voorwaarden dient te scheppen dat de inwoners

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 163