Het is het afgelopen jaar regelmatig voorgekomen dat bij grote investeringen c.q. aankopen er slechts één offerte bij de raadsstukken aanwezig was. Wij vinden het in het belang van onze gemeente dat bij omvangrijke uitgaven meerdere offertes worden gevraagd of met open begrotingen wordt gewerkt. In het verleden is ook gebleken dat, indien meerdere offertes worden aangevraag, er belangrijke prijs verschillen aan het licht komen. Denkt u maar een aan C.A.I. WONINGBOUW Het verheugt ons dat het college erin is geslaagd een aantal gronden aan te kopen in het plan Hogebergdreef II. Gaarne zouden wij van het college vernemen of de ontbrekende gronden door de ge meente kunnen worden aangekocht. Wij blijven hopen dat alle resterende percelen door de gemeente in redelijk over leg kunnen worden verkregen, zodat onteigening niet nodig zal zijn. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons op de hoogte brengt van de normen die gehanteerd worden bij de toewijzing van woningwetwoningen. Dit omdat wij hier regelmatig over benaderd worden. Bij de toekomstige uitvoeringen van het plan Hogebergdreef II verzoeken wij het college rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen in de bouw. Hierbij zijn lagere huren mogelijk door aluminium- en houtbouw. Dit zal met name de lagere inkomensgroepen iri onze gemeente ten goede kunnen komen Bij voorgenomen belangrijke veranderingen in de woonomgeving vinden wij het van belang dat eerst overleg gepleegd wordt met de omwonenden. Ook zal de gemeente met het verlenen van gemeentegarantie de grootste zorg vuldigheid moeten betrachten. VERKEER De algemene verkeerssituatie in Putte baart ons nog steeds zorgen. Wij blijven aandringen op een gevaarlijke stoffen route in onze provincie, waar door het vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen uit onze gemeente geweerd gaat worden Wij verzoeken het college stappen te ondernemen voor de realisatie hiervan. Een duidelijk beleid inzake de parkeermogelijkheden in Putte lijkt ons noodzakelijk.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 162