Hierna legt het raadslid de Ru namens de V.V.D.-fractie de volgende verklaring ALGEMEEN De presentatie van de begroting voor het dienstjaar 1982 ziet er erg verzorgd uit. De wijze waarop alle medewerkers van de gemeente zich inzetten waarderen wij zeer. r FINANCIEN Wij betreuren het evenwel ten zeerste dat er ieder jaar een investeringsplan wordt aangeboden en aangenomen dat slechts ten dele kan worden uitgevoerd. Jarenlang prijken er investeringen op de beleidsnota, zoals b.v. de doorbraak ver lengde Bosweg en verlegging gedeelte Koppelstraat, waarvan de realisering telkens verschoven wordt. - - Het te investeren bedrag ten grootte van 400.000,blijft konstant, hetgeen in een tijd van inflatie niet korrekt kan zijn. Bij het verschijnen van de begroting ontvingen wij een beleidsplan voor 1982. Wij kon stateren een verschil van 3.000,in de specificatie van de kapitaallasten De ontwerp begroting 1982 sluit met een fors batig saldo van circa 234.500, De verhogingen van de onroerendgoedbelasting in het verleden hebben daartoe o.a. bijgedragen Wij tiebben tot ons genoegen gekonstateerd dat de gedragslijn m.b.t. de jaarlijkse verhoging van de onroerendgoedbelasting thans verlaten is. De V.V.D.-fraktie heeft hiervoor in het verleden geijverd en kan thans vaststellen dat de weg van automa tismen is verlaten en het gezonde verstand is doorgebroken. Dat gebeurt meer wanneer de verkiezingen voor de deur staan. Immers, onze gemeente kent nu jaren achter elkaar een keurig sluitende begroting, waaruit telkens een hoger begrotingsoverschot resteert. De in het verleden door gevoerde verhogingen van de onroerendgoedbelasting waren gewoon niet nodig. Wij hebben gezien dat er naat het overschot op de begroting een overschot is op het grondbedrijf. Gaarne vernemen wij wat het college met de geaccumuleerd overschotten denkt te gaan doen

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 161