Naar de mening van de C.D.A.-fractie behoort bij de financiering van de bovenwykse voorzieningen, zoals: verlegging uitrit Koppelstraat, doorbraak Verlengde Bosweg en verbreding Postbaan, eerst de reserve grote werken te worden aangesproken. Gerichte reserveringen voor toekomstige investeringen, achten wij een goede zaak, als de financiële positie dat toelaat. Bij de toevoeging van de 25.000 voor de aankoop van kantoormachines zetten wij een vraagteken. Mocht blyken, dat op middellange termijn geen belangrijke aankopen noodzakelijk zyn, dan stelt onze fractie voor, om na 1982 niet meer of belangrijk minder, aan deze reserve toe te voegen. De dalende lijn in de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds baart ons zorgen. Dientengevolge vereist o.i. ook het onderdeel onderwijsvergoeding ombuigingen van het tot nu toe gevoerde beleid. Wy vertrouwen erop, dat uw college in overleg met het schoolbestuur, de benodigde ombuigingen in kaart kan brengen. Toeneming van de werkloosheid wordt in onze gemeente versneld merkbaar. Blijvende werkloosheid zal steeds meer gelden uit de gemeentekas opeisen. Een goed toezicht op deze uitgaven is o.i. zeer gewenst. Voorzitter, sanering van het grondbedrijf door afsluiting van verschillende complexen zal een duidelijker beeld geven van de financiële positie van onze gemeente. Onverkochte percelen in complex I dienen overgebracht te worden naar de algemene dienst. De gemeentebossen moeten, naar onze mening, uit het grondbedrijf en kunnen, met verrekening van de winst uit complex I, zonder boekwaarde ondergebracht worden in de algemene dienst. Omdat in de toekomst het risico steeds groter wordt, dat de gemeente by wanbetaling of betalingsmoeilijkheden, ontstaan by verkoop van woningen, waarvoor gemeentegarantie is verleend, aansprakelijk wordt hesteld, dient o.i. een speciale reserve te worden gecreëerd, waaruit deze tekorten betaald kunnen worden. Slot. Voorzitter, de slotconclusies in het perspectief van 1982. Zonder fouten of onvolkomenheden te verdoezelen durven wij stellen, dat een aantal jaren voorzichtig gevoerd beleid, in zyn volle omvang vruchten afwerpt. Uitgaande van de prioriteiten, gesteld in de begroting 1981, stellen wy vast, dat de C.A.I. zyn beslag gaat krygen. De aula op de algemene begraafplaats is een dezer dagen opgeleverd. De doorbraak Hogebergdreef-Keizerstraat is gerealiseerd en nu op de valreep is een lang gekoesterde wens van de raad in vervulling gegaan, n.l. het aansluiten van camping Hazeduinen op het rioolstelsel. Uiteraard blijven er ook nog wensen, ondermeer: doorbraak verlengde Bosweg, restauratie Gloriëtte, meer ruimte voor sociaal-culturele verenigingen (o.a. bejaarden) enz. Voorzitter, alle sombere voorspellingen ten spijt, voor vele gemeenten ook wel begrijpelijk, is er voor onze gemeente nog geen reden tot pessimisme, laat staan tot doemdenken. Voorzichtigheid blyft echter geboden, omdat naar onze verwachting, de uitkering uit het Gemeentefonds zal blijven dalen. Gezien de koopkrachtdaling dienen wij zeer voorzichtig te zijn met lastenver- zwarende maatregelen, voor welk onderdeel dan ook. Wij willen in dit verband zeker niet onvermeld laten, dat onze grensarbeiders en dat zjjn er nog al wat, onevenredig in hun inkomsten aangetast worden door de koersdaling van de Belg. franc t.o.v. de Nederl. gulden. Voorzitter, wjj zien het komende jaar met gematigd optimisme tegemoet. Indien wij het beleid in grote lynen continueren en indien de bereidheid aanwezig blijft om met elkaar samen te blijven werken zal dat waarachtig wel gaan.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 160