Woningbouw. In uw beleidsnota schrijft u, dat er zich steeds meer jongeren laten in schrijven als woningzoekenden. Het omzetten van de geplande eengezinswo ningen in één- en tweepersoonswoningen, is derhalve een ombuiging, die o.i. voortzetting verdient. Wij vragen ons echter af, waar het contingent woningwetwoningen voor 1982 en 1983 gebouwd moeten gaan worden. Het plan Hoge Berg II is naar onze mening de enigste mogelijkheid en wij zijn dan ook verheugd, dat de voorbereidingen voor het bestemmingsplan aldaar in een eindfase verkeren. Wy betreuren het ten zeerste, dat de reeds lang toegezegde nota omtrent alternatieve woningbouwsystemen ons nog niet heeft bereikt. Wy verwachten deze dan nu ook op korte termijn. Wy kunnen uw streven om het gemeentelijk woningbestand over te dragen aan de Stichting Regionaal Woningbezit te Steenbergen steunen mits de toewijzing der woningen tot de bevoegdheden van het gemeentebestuur blijft behoren. Verkeer. Vorig jaar heeft onze fractie gevraagd om er in de loop van 1981 naar te streven tenminste één van de verbindingen Hogebergdreef-Postbaan te reali seren. Dankzij de vlotte grondverwerving aldaar, is dit verwezenlijkt. De doorbraak Verlengde Bosweg blijft voor ons nog steeds een wens, temeer omdat daardoor een veiliger ontsluiting van het scholencomplex kan ontstaan. In dit kader zien wij ook met belangstelling de uitslag tegemoet van de onlangs in enkele gemeenten van Nederland gestarte proef met snelheidsbe perkingen tot 30 km/h. Om een beter overzicht te hebben van de onderhoudskosten is planning op langere térmijn noodzakelijk. Wij zien dan ook de aangekondigde prioriteiten stelling als een positieve bijdrage hierin. In deze context willen wy er by het college op aandringen alles in het werk te stellen om met de gemeentebesturen van de Zuid-Westhoekgemeenten op één lyn te komen omtrent het traject van het zuidelijk gedeelte van de Zoomweg. Dit temeer omdat het Rijks wegenfonds nog steeds financiën voor dit gedeelte van de Zoomweg beschikbaar houdt. Milieu. Met enige trots hebben wij kunnen constateren dat de gemeente Putte een van de weinige gemeenten in ons land is, waar circa 98% van de woningen op het openbaar riool is aangesloten. Dit is voor ons toch een zekere garantie voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Hoewel er dit jaar veel regen is gevallen zijn er gelukkig geen problemen geweest in de Grensstraat. De aanpassing van het riool, welke in 1980 is gedaan, blijkt dus goed te voldoen. Omtrent het wegdek moeten wy helaas nog steeds minder optimistisch zyn. Onze fractie is van mening, dat de onderhandelingen met de gemeente Kapellen zo spoedig mogelijk dienen te worden afgerond en een eindstandpunt moet worden bepaald. Voorzitter, de aankondiging van de wethouder van openbare werken van een nota over de restauratie van de Gloriëtte heeft ons verheugd. Wy hopen hierover spoedig advies te kunnen uitbrengen in de commissie van openbare werken. Financiën. Onze saldi-reserve is de twee millioen reeds gepasseerd. Dit zou o.i. aanleiding moeten zijn het beleid hieromtrent in de nabije toekomst om te buigen. Véér het afsluiten van de rekening 1981 zou met het batig saldo, middels een begrotingswijziging, vervroegd kunnen worden afgeschreven. Vervroegde afschrijving zal in de volgende begrotingen niet alleen een kortere staat Lil te zien geven, doch er zal dan ook meer ruimte zijn om nieuwe investeringen te doen. Mocht in de loop van 1982 blijken, dat de geplande sporthal in dat jaar niet meer in gebruik kan worden genomen, dan geven wij u in overweging de raad voor te stellen om de gelden, die nodig zijn om het nadelig exploitatiesaldo te dekken, toe te voegen aan de reeds aanwezige reserve voor alternatieve verenigingsruimte.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 159