Daartoe moeten we ze wel in de gelegenheid stellen. We dienen er daarom voor te zorgen, dat ze zo lang mogelijk; in ons midden blijven. Is er hulp nodig om de oudere generatie zelfstandig te laten functioneren, biedt dan ook deze hulp, die zou kunnen bestaan uit betere sociaal-maat schappelijke begeleiding, een warme maaltijd-distributiesysteem bij ziekte van de op zichzelf aangewezen ouderen, alarmvoorzieningen in de bejaardenwoningen.... Subsidiebeleid. Ieder jaar weer, vormen de aanvragen om subsidie een chaotische toestand, waarmee onze fractie voor eens en altijd wil afrekenen. Wy stellen voor één standaard-aanvraagformulier te ontwerpen, waarmee tevens een deugdelijke financiële verantwoording van de betrokken aanvrager ten aanzien van de subsidie-aanvraag kan worden overgelegd. Dit formulier dient in het bezit van de gemeente te zijn vóór een in onder ling overleg vastgestelde datum. NS, deze sluitingsdatum kan dan worden vol staan met een eenmalige behandeling in de commissie en de raad. Daarna zouden geen aanvragen meer moeten worden aangenomen. Bedragen van 40.000 op de begroting 1981 en 20.000 op de begroting 1982 voor nagekomen subsidie-aanvragen behoren dan tot het verleden. Slot. Ik dank het college van burgemeester en wethouders alsmede de raadsleden voor de aandacht, die ze hebben willen besteden aan onze beschouwingen en ik spreek van harte de wens uit, dat de door mij verstrekte toelichting en een drachtige samenwerking ertoe zullen leiden, dat ook in het komend jaar de leefbaarheid van ons dorp wordt gestimuleerd en gegarandeerd. Hierna spreekt het raadslid de Bruijn namens de C.D.A.-fractie de volgende rede uit: Algemeen. Mijnheer de voorzitter. Het boekwerk "begroting voor het dienstjaar 1982" ziet er wederom prima verzorgd en overzichtelijk uit, ondanks de ziekte van het hoofd van de afdeling financiën, de Heer van Linden. Wy willen namens de C.D.A.-fractie het college en de ambtenaren hartelijk danken voor dit keurige werk. Onze dank en waardering gaat ook uit naar alle ambtenaren in binnen- en buitendienst voor de wyze waarop zy zich inzetten voor de gemeente Putte. By deze dank en waardering willen wij ook de W.S.W.-ers betrekken, die in dezelfde dienstbaarheid duidelijk hun steentje bijdragen om een prettige woon- en leefgemeenschap in ons dorp te realiseren. Bestuur. Evenals vorig jaar, menen wy te mogen vaststellen, dat de gemeenteraad, in het algemeen genomen, in een goede harmonie heeft mogen samenwerken, zonder het evenwel altijd eens te zijn over alle zaken. Hiervoor spreken wij dan ook een woord van dank uit aan onze collega-raadsleden en spreken tevens de hoop uit, dat dit in de komende jaren evenzo mag verlopen. Wy zijn van mening, dat de commissies, in relatie tot de raad, naar tevreden heid functioneren. Mijnheer de voorzitter, hoewel voor het laat verschijnen van de notulen van de raadsvergaderingen en andere zaken, zeker verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, zoals ziekte en onderbezetting, verzoeken wij u toch de per sonele bezetting en taakverdeling op de secretarie eens in overweging te nemen. Sport en recreatie. Hoewel de nodige besluiten zyn genomen om te komen tot de bouw van een sporthal betreuren wij het, dat de te volgen procedures zólang duren, dat realsering nog niet op korte termijn mogelijk is. Ook zijn wij ervan overtuigd, dat uitbreiding van de Berk hiermee onlos makelijk is verbonden. De realisering van het tenniscomplex aan de Postbaan is werkelijkheid gewor den, dit tot grote tevredenheid van de tennissers. Wij zijn bly. dat met de aanleg daarvan niet is gewacht op de bouw van een sporthal ter plaatse. Verder verzoeken wy het college te blijven uitzien naar een vervangende gelegenheid voor de plaatselijke honk- en softbalvereniging.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 158