Milieu. Mijnheer de voorzitter, we leven in een prachtig natuurgebied. Laten we het zo houden. Er wordt regelmatig aangedrongen op een betere controle op luchtverontreiniging door de ons omringende industriën. Zogenaamde snuffelpalen zyn financiëel niet haalbaar voor een kleine gemeente als de onze. Er is echter intensievere samenwerking nodig met de buurgemeenten, zowel in Nederland als in België. HALF Nederland protesteert tegen anderhalve kern centrale in ons land. WIE in Nederland loopt te demonstreren tegen de aan wezigheid van zes van die dingen op nog geen 8 kilometer afstand van Putte? Wy zijn niet voor of tegen kernenergie. We geven eerlijk toe, dat onze kennis op dit gebied tekort schiet om er een mening op na te houden. We willen echter wèl inspraak hebben als onze veiligheid en die van na ons komende generaties in het geding zijn. We zijn gelukkig met de groenvoorzieningen in ons dorp. Laten we echter vooral aandacht besteden aan behoud en eventueel uitbreiding hiervan. Rampenplan. Ook het afgelopen jaar is er weer niets gebeurd met het rampenplan. Onze fractie is van mening, dat iedere bewoner van Putte recht heeft te weten wat te moeten doen als onze gemeente door een ramp wordt getreoffen. Het is immers niet denkbeeldig dat er een gifwolk onze kant opdrijft? Wat moet er gebeuren als er met de kerncentrales in Doel iets uit de hand loopt? Informatie in geval van onheil zou naar onze mening kunnen worden verstrekt door middel van de mogelijkheden, die de CAI-installatie ons gaat bieden. Zonder al te hoge kosten kan dit systeem worden ingezet om te waarschuwen. Als er tussen de eerste afslag naar Ossendrecht en Putte een vrachtwagen omslaat, dan zit ons hele dorp van de buitenwereld afgesloten. Arme Puttenaar, die juist op dat moment dringend naar een hospitaal moet worden vervoerd. Daarom eisen we een regeling met onze Belgische buurgemeenten om in derge lijke gevallen de helpende hand te bieden. Centraal antennesysteem. Onze fractie wil de CAI-commissie een compliment geven voor het werk, dat ze in zeer korte tijd verzet hebben. Het project loopt dan ook volgens schema en onze fractie wil het verzoek richten om, nadat al de geplande fasen aangesloten zijn, de commissie een uitbreidingsplan voor te leggen voor aansluiting van het resterende gedeelte Postbaan en Dennenlaan. Dit zijn circa 25 aansluitingen en deze mensen voelen zich op het ogenblik gedupeerd. Dit is bij het college bekend door middel van een brief met hand tekeningen. Als de animo voor aansluiting op het CAI-systeem in het nog resterende concessiegebied dezelfde blijkt als in de twee eerst-geënquêteerde fasegebieden, is het wellicht denkbaar dat met de middelen van een batig CAI-saldo uitbreiding van het net met een onaantrekkelijk financieel pers- pektief ten aanzien van Dennenlaan en Postbaan, toch valt te realiseren. Gemeenschapshuis de Berk-sporthal. Ook dit plan zette de raad op groen licht. Maar volgens onze mening gaat dit een langdurige kwestie worden. Eerst het behandelen van bezwaarschriften en dan nog het belangrijkste, de zekerheid, dat Den Haag een toelage ver strekt van 86.000 per jaar. Voor wat dit laatste betreft, ziet onze frac tie de toekomst somber in. Als deze punten teveel tyd gaan vergen zal de aannemer wel weer met een prijsverhoging komen en zo blijven we maar tot in lengte van dagen doorgaan. Huisvesting. Wy willen ons inzetten voor een verbeterd systeem bij het toewijzen van een huurwoning. Er dienen reglementen te worden gehanteerd, die van toepassing zijn "zonder aanziens des persoons" Verzorging van bejaarden. Ervaring en levenswijsheid daarmee kan een gemeenschap heel veel doen. Deze ervaring en levenswijsheid wil de oudere generatie Puttenaren graag doorgeven aan de jongere.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 157