Volkshuisvesting. Ondanks het feit, dat er in 1982 8 woningen voor alleenstaanden en 12 woningen voor tweepersoonshuishoudens gereed zullen komen, worden de huisvestingsproblemen in deze gemeente steeds groter, Wjj dringen er bij het college op aan om de oplossing van het huisvestings probleem met kracht ter hand te nemen o.a. door de benodigde gronden aan te kopen en woningen te gaan bouwen. Daarnaast stellen wij voor: de bouw van bejaardenwoningen, de bouw van een bejaardencentrum met verzorgingsmogelijkheden èn stimulering van de door stroming, waardoor woonruimte voor jongere gezinnen wordt gecreëerd. Slot. Tot slot, meneer de voorzitter, dankt onze fractie u voor de aandacht, welke U aan deze beschouwingen hebt geschonken. Wy vertrouwen erop,dat vele van onze wensen in het komende jaar verwezen lijkt kunnen worden. Hierna legt het raadslid Schouteten namens de fractie de Waal de volgende verklaring af: Algemeen. Onze fractie wil een blijk van waardering uitspreken voor de goed verzorgde begroting 1982. Wij bedanken het college en de ambtenaren hiervoor. Onze fractie is de mening toegedaan dat in het huidige gecompliceerde systeem van het gemeentebestel de werkzaamheden niet ten koste moeten gaan van, met name, de ervaren ambte naren. Het teveel rekenen op deze ervaring kan overbelasting tot gevolg hebben. Daarmee is noch de gemeenschap, noch de gemeente gediend. Tydens de behandeling van de begroting 1982 in de commissievergadering van 1 december 1981 is ons duidelijk gemaakt door de voorzitter, dat een gemeen telijke begroting wordt opgemaakt aan de hand van standaardvoorschriften. Uiteraard zal -afgaande op een dergelijke formule- met alle eventualiteiten rekening mouten gehouden worden, met als gevolg een onnoemelijk aantal be grotingsposten, die in Putte "pro memorie" worden afgedaan, omdat dergelijke posten voor onze gemeente niet-terzakedienend zijn. Indien al deze "overbodige" posten zouden worden geëlimineerd dan zou de jaar lijkse papieromvang van de begroting met 40kunnen worden gereduceerd, hetgaan tevens de leesbaarheid van het lijvig dokument ten goede zou komen. Financiën. Onze fractie is evenals de V.V.D. altijd tegen verhoging van de onroerend goedbelasting geweest. Met een batig saldo is dit immers niet noodzakelijk. Wy verheugen ons dat de andere fracties dit standpunt nu ook hebben inge nomen. Maar hopenlijk niet als een verkiezingsstunt. Onze fractie betreurt het wel, dat de hondenbelasting met 150$ verhoogd moest worden. Deze verhoging hadden wij liever trendmatig willen zien toegepast. Riolering en bestrating. De riolering van Hazeduinen vinden we een goede zaak. Wij staan dan ook vol ledig achter het besluit en hopen, dat dit project op tyd klaar zal zijn. Maar, met een somber gezicht kijken wy naar de Grensstraat. Hier zyn we nog geen stap verder gekomen; dit vindt onze fractie een slechte zaak. Over de bestrating van de Grensstraat en Canadalaan zullen we maar niet praten. Wij zijn van mening dat dit project uiterste voorrang moet hebben. De mensen, die daar wonen zyn n.l. ook inwoners van Putte. Verkeer. Ondanks alle inspanning van het college en gemeentebestuur laat de verkeers veiligheid in ons dorp nog veel te wensen over. We dienen daarom te werken aan uitbreiding van meer parkeergelegenheden, echter zonder de belangen van de toch al kwijnende middenstand aan te tasten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 156