-3- 6. Voorstel tot vaststelling van het maximumkrediet in rekening-courant voor 1982 bij de N.Y. Bank voor Nederlandse Gemeenten. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 7. Algemene beschouwingen by de begroting 1982. Namens de fractie de Light legt het raadslid A. Buiis de volgende verklaring af Namens onze fractie wil ik onze waardering uitspreken voor het werk, dat door het college en uw ambtenaren is verricht gedurende het afgelopen jaar. In uw begeleidend schrijven by de ontwerp-begroting voor het dienstjaar 1982 vermeldt u een batig saldo van circa 234.500, Tegen de achtergrond van de door u aangehaalde te realiseren werken, is dit zeker een gunstige uitgangspositie. Doorbraak Verlengde Bosweg en verlegging uitrit Koppelstraat. Onze fractie is zeer verheugd over het feit, dat de voorbereiding van het bestemmingsplan "Hoge Berg II" zover gevorderd is, dat dit binnenkort ter visie kan worden gelegd. In onze beschouwingen by de begrotingsaanbieding van het jaar 1981 hebben wy al aangedrongen op een spoedige realisering van dit bestemmingsplan. Ook hebben wy toen gepleit voor een snelle realisering van de doorbraak Verlengde Bosweg en de verlegging van de uitsit van de Koppelstraat. Onze fractie stelt het op prijs, dat er naar gestreefd wordt om de voor schriften van de diverse bestemmingsplannen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit geeft voor onze bevolking een veel duidelijker beeld van de verschillende plannen. Rampenplan. Evenals vorig jaar dringt onze fractie er by het college sterk opaan om op zeer korte termijn met een afgerond rampenplan te komen. Onze fractie betreurt het, dat dit nog niet in het afgelopen dienstjaar zyn beslag heeft gekregen. Rekening houdend met het feit, dat de chemische industrie in het Antwerpse industriegebied zich nog steeds uitbreidt en rekening houdend met de verwe zenlijking van een derde kerncentrale bij het Belgische Doel, moet aan de realisering van een rampenplan een zeer hoge prioriteit worden gesteld. Sport. Uit het investeringsplan 1982-1985 blijkt, dat de bouw van een sporthal in 1982 zal kunnen aanvangen. Onze fractie vertrouwt erop, dat dit ook in het komende dienstjaar zal gaan gebeuren. Daarmee stellen wij een groot deel van onze Putse bevolking, welke actief deelneemt aan allerlei vormen van sportbeoefening, niet teleur. Onze fractie hoopt, dat daarna het gemeenschapshuis "De Berk" verbouwd kan worden tot een multifunctioneel gemeenschapshuis, zodat een ander knelpunt, het zalengebrek voor onze culturele verenigingen, grotendeels tot het ver leden kan gaan behoren. Verkeer. Daar waarschijnlijk de verkeersmaatregelen op de Antwerpsestraat op korte termyn van kracht worden zou onze fractie het zeer op prijs stellen, dat er zo spoedig mogelijk parkeergelegenheid komt ter hoogte van de grens. Wy dringen er by het college op aan spoed te betrachten om de grond achter het douanekantoor ter beschikking te krijgen. Kabeltelevisie. Nu verwacht mag worden, dat de geplande aanleg van de kabeltelevisie in de loop van de maand juni 1982 zal zijn voltooid stellen wy U voor op korte ter mijn plannen te ontwikkelen om ook de andere gebieden in de gemeente te bekabelen.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 155