Het raadslid de Ru stelt dat die informatie ook niet in de gemeenteraad zelf ter tafel moet komen. De informatie kan in de kelder bij de stukken liggen. De voorzitter antwoordt hierop dat zal worden bekeken in hoeverre het college van burgemeester en wethouders zal meewerken. Het besluit is echter al genomen, en ook al gezonden naar gedeputeerde staten voor goedkeuring. Het raadslid Looi.jen vraagt hoe het staat met de werkzaamheden in verband met de rioleringaanleg op de camping. Wethouder Hui.jbrechts zegt,dat de hoofdleiding is aangebracht. De weerkzaamheden verlopen volgens plan. Zonder dat verder iemand het woord verlangt worden de ingekomen stukken ter kennis aangenomen. 3. Voorstel tot vaststelling van een kasgeldleningenbeslult voor 1982: Zonder dat iemand het woord of stemming verlangt, wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 4. Voorstel tot het aanwijzen van een lid en een plaats vervangend lid van het algemeen bestuur van Bouwtoezicht West-Brabant: Uit de schriftelijk gehouden stemming blijkt dat er voor het lid 10 stemmen zijn uitgebracht op de heer F. Huijbrechts en 1 op de heer L. Buijs, en voor het plaatsvervangend lid zijn 10 stemmen op de heer L. Buijs en 1 op de heer F. Huijbrechts. De heer F. Huijbrechts is aldus aangewezen als lid, en de heer L. Buijs als plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van Bouwtoezicht West-Brabant. 5. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit d.d. 17 november tot vaststelling van de verordening tot 2e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van een belasting op honden en tot vaststelling van een nieuwe verordening: De voorzitter stelt dat er geen ƒ.100,voor ambtshalve aanslag mag worden opgelegd, ingevolge de algemere wet op de Rijks belastingen. Dit, tot spijt van allen, maar het is nu eenmaal zo. Het raadslid Mevr. Emke vraagt of er dus niets gebeurt. De voorzitter zegt, dat de Algemene Wet op de Rijksbelastingen, waarvan de gemeentewet zegt, dat die van toepassing is op de belastingen, genoemd in de gemeentewet, stelt, dat er maximaal 5% opslag mag komen op het tarief met een minimum van ƒ.5,en een maximum van ƒ.1.000, Is de belasting op honden hoog genoeg, dan komt men wel op ƒ.100,— Er behoeven zelfs geen bepalingen in de verordening opgenomen te worden, omdat het dus in de wet is geregeld. Het raadslid A. Buijs vraagt of er nog gedacht wordt aan de controle-maatregelen i.v.m. het hondenbelasting-betalen; een zaak, die in de commissie financiën near voren is gebracht. Wethouder Buijs stelt dat hij wel een contrdle-maatregel(penning) heeft aangekondigd, maar dit staat los van hetgeen nu aan de orde is nl.ambtshalve aanslag. Hij wil wel hetgeen hij in de commissie-vergadering financiën heeft gezegd, nakomen. Zonder dat verder iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 154