GEMEENTE |jg PUTTE (N.Br.) Notulen openbare raadsvergadering van 15 december 1981. Aanwezig: Burgemeester W.B.H. Bos, voorzitter; en de leden Mevr. J. Emke-Langeveld, H. de Bruijn, A. Buijs, A. Janssens, Ph. Ketelaars, J. Looijen, L. de Ru, F. Schouteten, F. Huijbrechts en D. Wiemes. Notulist: A.C.J. van Kaam. 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 2. Ingekomen stukken: 1. Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van de 19e begrotingswijziging (aanleg riolering Hazeduinen) 2. Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken tot goedkeuring van de winkelsluitingsverordening. 3. Besluit van burgemeester en wethouders tot het in deposito plaatsen van overtollige kasgelden. 4. Brand- en hulpverleningsrapporten. 5. Besluiten van burgemeester en wethouders tot het verlenen van garantie ten behoeve van een hypothecaire geldlening. Het raadslid de Ru stelt het besluit tot goedkeuring van de 19e begrotingswijziging 1981 (aanleg riolering Hazeduinen) aan de orde. Hij spreekt de veronderstelling uit, dat er een soort van huurovereenkomst moet komen voor het gemeentelijk beheer van de riolering op de camping. De voorzitter zegt dat er een zakelijk recht gevestigd moet worden voor de riolering. Dit houdt in, dat met de riolering gedaan mag worden, wat gedaan moet worden. Het model van de "vestiging van het zakelijk recht" is opgesteld, en is al ter informatie naar de eigenaar van de camping gegaan. De raad zal omtrent deze zaak nog de nodige stukken krijgen. Het raadslid de Ru zegt, dat hij graag meer informatie zou willen hebben bijhet besluit van burgemeester en wethouders tot het verlenen van garantie t.b.v. een hypothecaire geldlening. De voorzitter stelt dat, aangezien het nemen van besluiten inzake gemeentegaranties gedelegeerd is door de raad aan burgemeester en wethouders, dit besluit is genomen door burgemeester en wethouder en alleen wordt medegedeeld aan de gemeenteraad. Over het besluit kan alleen worden gesproken, indien de raad meent, dat het besluit door burgemeester en wethouders niet goed genomen is, dat het bedrag te hoog of te laag is. Ook wanneer er bedenkingen zijn t.a.v. de persoon in kwestie of het huis kan de raad met het college van burgemeester en wethouders praten. Echter de integrale behandeling kan niet plaatsvinden in de raadsvergadering

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 153