GEMEENTE PUTTE (N.Br.) Agenda openbare raadsvergadering van 15 december 1981. 1Opening; 2. Ingekomen stukken; 3. Voorstel tot vaststelling van een kasgeldleningenbesluit voor 1982; 4. Voorstel tot het aanwijzen van een lid en een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Bouwtoezicht West-Brabant; 5. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit d.d. 17 november tot vast stelling van de verordening tot 2e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van een belasting op honden en tot vaststelling van een nieuwe verordening; 6. Voorstel tot vaststelling van het maximum krediet in rekening-courant voor 1982 bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten; 7. Algemene beschouwingen bij de begroting 1982; 8. Rondvraag; 9. Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 152