Wederom bedrag voor milieubeheer in Putse begroting (Van ome verslaggever) PUTTE Voor milieubeheer is in de ontwerp-begroting voor 1982 in de gemeente Putte wederom een be drag van 22.000.- opgenomen. Het college van B en W merkt daarbij op dat de zorg voor het milieu en de uitvoering van de wettelijke rege lingen. de gemeente dwingt tot de verzekering van technische bijstand in voorkomende gevallen. Putte vraagt zich verder af of bepaalde zaken incidenteel door de gemeente moeten worden aangepakt of dat ze binnen het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant dienen te worden opgepakt. Over een opzet, organisatie en der gelijke van een gewestelijke milieu dienst zitten op dit moment de diver se gemeenten van het Streekgewest niet op een noemer. Een onderzoek op rijksniveau over mogelijke inter gemeentelijke samenwerking op dit terrein is momenteel gaande. In af wachting van verdere ontwikkelin gen houdt de gemeente Putte de band met de gemeente Bergen op Zoom op dit punt aan. De dienst Ge meentewerken van Bergen op Zoom geeft Putte hierin namelijk techni sche bijstand. Voorts is het college van B en W van Putte van plan om met het bestuur van de Stichting Regionaal Woning- bezit in Steenbergen te gaan praten over overdracht van het gemeente lijk woningbezit. Op het terrein van woningbouw en wat daarmee ver band houdt wordt gesteld, dat het aantal jonge mensen dat zich laat in schrijven als woningzoekende, in de gemeente toeneemt. Met de bouw van twintig woningen aan de Postbaan heeft het college de hoop een aantal van hen te kunnen huisvesten. Daarnaast wordt ver wacht dat bepaalde bewoners uit grotere woningen daar naar toe zul len verhuizen, waardoor een door stroming-ontstaat De ontwerp-begroting voor 1982 sluit met een batig saldo van 242 756.35

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 150