nergens komen of je komt ze tegen. Hij vinlt dat het voorgestelde bedrag ontoereikend ie en stelt voor 5„000,subsidie te verlenen. liet raadslid Loeiden is bereid dit voorstel te ondersteunen, zij het dat hij voorstander is van het subsidie ad 3,500,--. Dit bedrag wil hij later verhogen als de Batters de financiële stukken hebben overgelegd en als blijkt dat deze gegevens akkoord zijn. Het raadslid Mevrouw Emke meent dat in de commissie naar voren is gebracht 500,-- te veteren, daarnaast de boeken te contrSleren, en dan bekijken wat daaruit naar voren komt. Zij ziet het voorgestelde bedrag dus meer als een voorschot0 Het raadslid de Bruijn stelt voor de behandeling van deze aanvraag aan te houden'tot het moment waarop de financiële bescbeLden zijn getoond en het college een inzicht heeft gekregen in de financiële situatie van de vereniging. De voorzitter neemt het voorstel terug met de mededeling dat dit in de volgende raadsvergadering opnieuw aan de orde zal worden gesteld. Aangezienriemand meer het woord verlangt of stemming ten aanzien van dit agendapunt, is aldus besloten 11Vcc ratel t qt_ v as t stelling van het bedrag ..per leerling als bedoeld in artikel ^O1 der Lagjer-onderwijswet 19.20 voor net jaar 198/1... Wethouder BuiJ.3 verklaart dat het college op 29 januari een laatste gesprek met net schoolbestuur heeft gebade Het college stelt voor een bedrag beschikbaar te stellen, 57® 'neger dan het bedrag voor 1980, wat neerkomt op een bedrag inclusief administratiekosten en gymnastiek— vergoeding en onroerend goedbela3ting cp 458,82. Dit is in overleg en in overeenstemming met het schoolbestuur tot stand gekomen. Het raadslid de Ru heeft begrepen dat het schoolbestuur een voorstel heeft gedaan" van 445,76, Er is een brief van de Inspectie binnenge komen van 13 cktcber 1980 waarin staat dat de aanvraag van het school bestuur aan de zuinige kant was. In dezelfde brief wordt een bedrag genoemd van 486,43 teiw# het schoolbestuur 445.76 heeft gevraagd. Hij heeft gezien cat er een gesprek is geweest met het schoolbestuur. Hij heeft daarnaast enige leden van het schoolbestuur gesproken.^ Hij vraagt zich af cf het schoolbestuur op de hoogte was van de inhoud van eerder genoemde brief. In het voorstel staat, dat het bedrag tot stand is gekomen in overleg en in overeenstemming met het schoolbestuur, maar uit gesprekken welke hij met leden van het schoolbestuur heeft gehad meent hij te megen constateren dat dit niet juist is. Hij heeft begrepen dat de gemeente gekomen is met het bedrag van 433,32, waarmee het schoolbestuur akkoord moest gaan, het heeft hier niks tegen in kunnen brengen. Ilede gezien het advies van de Inspecteur wil hij daarvan 443,76 beschikbaar stellen. De voorzitter merkt hierra op dat het raadslid de Ru insinueert. Daarnaast is hij niet bij de vergadering aanwezig geweest. In de ver gadering, waarbij alle bestuursleden aanwezig waren, met het hoofd der school en de administrateur is degelijk over deze zaken gesproken. Het advies van de inspecteur is bij het schoolbestuur niet bekend, het is een advies, gevraagd door het gemeen»ebeetuur. Hoe de inspecteur over deze zaken denkt zal wel bekend zijn bij het schoolbestuur. Er is hierover gediscussieerd en het college heeft zich gesteld op de lijn van 57^ verhoging, Het schoolbestuur is daarmee vol ledig akkoord gegaan, ilij "indt deze gang van zaken,zoals de heer de Ru zich opstelt, incorrect Het lid de Ru kent de vergadering niet en hij gaat zelfs het ja-woord var. he* schoolbestuur voor nee verklaren. Hij verklaart r.cgira.ale deze handelswijze incorrect te vinden. Als er een meningsvers hil was gewees* en dit was in het "oorstel naar voren gekomen dan zou ik zeggen ja. Hier zit een alternatief in. Dit is ook in de vergadering naar veren gebracht. Hij weet dat er mensen in het schoolbestuur zijn die daar moeite mee hadden. Maar net zo goed heeft het college moeite met het hoger bedrag. Als men dan tot overeen-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 14