Gemeenteraad stelt acht ton beschikbaar I 1 •v> (Van onze verslaggever) PUTTE - De gemeenteraad van Putte is dinsdagavond ak koord gegaan met een diezelfde dag ingediende voorstel van B en W om acht ton uit te trekken voor de aanleg van riole- 4feg op camping Hazeduinen. Het ligt in de bedoeling dat het karwei voor 1 januari te klaren. Lukt dat, en alles wijst erop dat dat het geval is. dan krijgt de gemeente die investering van het Rijk terug. Burgemeester W. Bos hield de raadsle den echter wel voor dat het een race tegen de klok en het weer zal worden. Maand Snelheid Subsidies Aanleg riolering op camping Putte wordt race tegen klok j i Sinds vorige week donderdag zijn B en W, de directie van Hazeduinen, het ingenieursbureau Oranjewoud en de dienst gemeentewerken druk doende met de plannen. Het inge nieursbureau tipte die dag de ge meente dat aanleg vóór 1 januari aanmerklijk voordeliger zou zijn dan daarna. Vanaf die datum wor den namelijk complexen vakantie woningen in de Rijksuitkering ge teld als twee gebouwen. Tot die da tum telt elke woning mee, die ouder is dan drie jaar. Op Hazeduinen zijn dat er honderd- ^Rertien Per woning wordt bijna ^üoo gulden per jaar gedurende vijf entwintig jaar betaald. Voor Putte komt dat neer op 147.000 gulden, waarmee de kapitaalslasten van die acht ton en het onderhoud van de riolering en de pomp kunnen worden betaald „Het moet alleen binnen een maand gebeuren. De vorst zal ;ons daarbij geen parten spelen, maar veel regen en sneeuw wel", aldus de heer Bos Overigens hoeft het karwei dat on der directie van ingenieursbureau Oranjewoud zal worden uitgevoerd, niet geheel en al klaar te zijn. Het gaat er om dat de woningen op de riolering zijn aangesloten. Dat dit nog niet via een definitieve pompin- stallatie gebeurt, heeft op de uitke ring geen invloed. Een bijkomend voordeel is dat de riolering van Put te niet zo ver van de camping is ver wijderd. Bovendien heeft men op de camping de ruimte om snel te wer ken. Het heeft de gemeente Putte de af gelopen dagen niet aan snelheid ont broken. Burgemeester Bos liet we ten dat na de tip van donderdag al besprekingen zijn gevoerd met het ministerie van financiën, de provin cie en het Hoogheemraadschap. Die gesprekken leverden geen bezwaren op. integendeel: Alle instanties zul len meewerken. Intussen heeft de provinciale waterstaat ai een onder zoek ingesteld. Vandaag gaan de be sprekingen verder. Na de uitvoerige toelichting van de heer Bos had de raad geen moeite met het voorstel. Wel betreurde de VVD-fractie het dat het snel hande len de mogelijkheid uitsluit om di verse aannemers uit to nodigen voor het karwei in te schrijven. Burgemeester Bos lichtte nog toe dat in totaal 137 campingwoningen, een aantal andere gebouwen, de toiletten en het zwembad zullen worden aan gesloten. Het Hoogheemraadschap heeft laten' weten dal er zgn. zuur- stofinjectoren zullen worden aange bracht, als de capaciteit van de zui veringsinstallatie niet toereikend mocht zijn. Ook met de andere voorstellen van het college had de Potse raad dins dag geen moeite. Pogingen van PvdA en VVD om een tweetal ver enigingen wat meer sobsidie te ver schaffen, haalde het niet. De PvdA spande zich in voor vierhonderd gul den extra voor gymnastiekvereni ging ODI en de libemlen namen het op voor een subsidie an 1.500 gulden voor tennisvereniging De Put. De door het college voorgestelde be lastingverhogingen v erden door de raad overgenomen. Alleen de heer F. Schouteten en de frai tie van de VVD lieten weten een verhoging van de hondenbelasting tot 20 gulden vol doende te vinden. Do andere raads leden stemden in mot B en W die vonden dat 25 gulden niet te veel ge- yraagd is.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 149