-9- uit de regio direct ingeschakeld worden. Het raadslid de Ru zegt ook niets tegen de aannemer te hebben, maar dat het gaat om het principe. Het raadslid MevrEmke stelt, dat de raadsleden, hoewel ze allemaal blij zijn met het voorstel, voor het blok gezet worden. He voorzitter zegt, dat, wanneer hij raadslid zou zijn, het ook spijtig had gevonden, wanneer hij voor een derge lijk feit kwam te staan. Hij stelt, dat er een bepaald risico genomen moet worden en hij veronderstelt dat de raad dat aandurft. Zonder dat verder iemand het woord of stemming verlangt, wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 12. Rondvraag. Het raadslid de Ru vraagt of er bij plaatsing van een of ander "kastje" i.v.m. de C.A.I., rekening wordt gehouden met de wensen van de mensen. He voorzitter antwoordt hierop dat er zo mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de mensen. Hij acht het goed, dat door deze vraag dit onderwerp nog eens wordt geaccentueerd: bij verdere plaatsing van de kastjes zal er n.l. scherper opge let worden. Het raadslid de Ru maakt duidelijk waarom hij deze vraag heeft ge steld. Aan het verzoek van een bewoner van een pand aan de Antwerpsestraat om "het kastje" 1 meter verderop te plaatsen, werd niet voldaan. In dit geval werd duidelijk geen rekening gehouden met de wensen. He Heer de Ru begrijpt ook wel dat wanneer het verplaatsen van het kastje vele meters kabel extra ver eist, het bezwaren op kan leveren, maar toch niet wanneer het gaat om 1 meter kabel. Hij vraagt of alsnog het kastje kan worden verplaatst. He voorzitter zegt, dat het zal worden bekeken. Het raadslid Looijen stelt de actie voor Polen, die door de huisvrouwenvereniging samen met andere verenigingen is ge organiseerd, aan de orde. Het is een schitterende actie geweest, waarvoor hij zijn waardering uitspreekt. Hij vraagt het college of het mogelijk is, dat de raad de actie met een bedrag van 999»steunt in de vorm van een subsidie. He voorzitter denkt niet, dat dit een geschikte wijze van handelen is. Bat de Heer Looijen de actie voor Polen aanhaalt, vindt hij een zeer sympathiek gebaar. Het geven van geld aan hulpacties door de gemeenteraad vindt hij een mooi onderwerp voor de algemene beschouwingen bij de begroting van 1982. Hij raadt de Heer Looijen aan te proberen op die wijze een fonds in de begroting in te richten. Over dit onderwerp kan dan gediscussieerd worden. Het raadslid Wiemes vraagt of het mogelijk is, dat de klinkers die bij de tennisbaan liggen, worden opgeruimd. Het gebeurt, dat er met de klinkers gegooid wordt en dat is erg gevaarlijk. Wethouder Huijbrechts zal proberen de klinkers zo snel mogelijk opgeruimd te krijgen. 13. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het gebrui kelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 1981. de wethouder, de voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 147