gesloten zijn. Provinciale Waterstaat heeft de zaak bekeken, en heeft direct het fiat gegeven. Dit zal aan de afdeling financiën van de griffie worden door gegeven, zodat de begrotingswijziging als die binnenkomt, als het ware monde linge goedkeuring krijgt. Ter verduidelijking nog het volgende: De woningen hebben allemaal aansluiting op een grote put. Daar wordt het riool heengebracht. De aansluitingen naar de put zijn er reeds. Het is niet zo, dat de bewoners eigenaren van alle huizen gevraagd moet worden of er aangesloten mag worden. De aansluitpunten zijn allemaal bekend. Het ingenieursbureau zegt daarom ook, dat het werk binnen een maand moet kunnen worden uitgevoerd. Het moet gewoon slagen. Het raadslid Mevr. Emke zegt, dat het ingenieursbureau een kostenraming heeft gemaakt van 800.000,dus geen offerte. Het kan dus zijn, dat het allemaal nog iets duurder wordt. Wanneer zal, zo vraagt zij, de gemeen teraad het bedrag weten, wat het precies kost. De voorzitter zegt, dat het be drag van 800.000,in de toekomst wel hoger zal uitvallen. Er moeten nog ver fijningen aangebracht worden in de begroting die het ingenieursbureau heeft op gesteld. Het is wel zo, dat een tak van het ingenieursbureau de werkzaamheden zelf uit gaat voeren als hoofdaannemer en heeft al direct verzekerd dat de werk zaamheden niet meer dan 800.000,zullen kosten. MevrEmke zegt dit heel po sitief te vinden. Zij vraagt verder hoeveel de onderhoudskosten van de riolering zullen bedragen. De voorzitter zegt, dat de onderhoudskosten 40.000,per jaar bedragen, die ten laste komen van de post verfijning-riolering 147^000, Het raadslid Looijen zegt dat het krantenartikel van het F.N.V. suggereert dat de gemeentebesturen hebben geslapen. Hij zegt, sinds ongeveer 1974» op riolering aansluiting van de camping Hazeduinen te hebben aangedrongen. In 1976 is er een voorstel geweest om in de Koppelstraat een riolering aan te leggen, waarbij een persleiding aangesloten zou kunnen worden naar de camping Hazeduinen. De Heer Looijen heeft toen een regeling gewezen, waarbij 75$ van de kosten van de riole ringsaansluiting op camping werd vergoed. Daarop is toen niet ingegaan. De P.v.d.A. fractie heeft van de verfijningsregeling riolering niet geweten. Ten lange leste heeft de fractie van de P.v.d.A. een brief gestuurd naar het Hoogheemraadschap, waarop een onderzoek door het Hoogheemraadschap volgde voor de camping, Bieduinen- hof en voor de huizen gelegen in de Postbaan, de Herenbaan en de 1e en 2e Verde- lingsweg. Het Hoogheemraadschap heeft gesteld, dat het aan het gemeentebestuur is om in deze zaak te beslissen. De zaak is toen in een stroomversnelling geraakt. Hij is wel erg verheugd over het voorliggende voorstel en vooral over het feit, dat het werk met gebruikmaking van de verfijningsinstallatie voldoende capaciteit heeft, om ook in het hoogseizoen de waterzuivering zonder moeilijkheden te laten verlopen. De voorzitter zegt hierop, dat er met het Hoogheemraadschap een plan is opgesteld, dat inhoudt een verdubbeling van de capaciteit van de waterzuiverings installatie. Mocht de aansluiting problemen geven, dan werkt het Hoogheemraadschap waarschijnlijk met zuurstofinjeetoren om op deze wijze de moeilijkheden op te los sen. Het Hoogheemraadschap gaat rustig bestuderen hoe het zich ontwikkelt. Het raadslid Buijs zegt accoord te kunnen gaan met het voorstel. Hij spreekt de hoop uit, dat het werk binnen een maand tot stand komt. Met het werk moet ook naar zijn mening zo snel mogelijk worden begonnen. Het raadslid Schouteten spreekt de ver onderstelling uit dat het niet mogelijk is dat met p.v.c.-buizen, waarmee bij de rioolaanleg wordt gewerkt, bij 20 vorst te werken.De voorzitter zegt, dat dit wel geregeld zal worden. Het raadslid de Ru is verheugd, dat de riolering wordt aangelegd op de camping. Hij vraagt of er in de Koppelstraat nog woningen zijn die niet aangesloten zijn op de riolering. Deze zouden dan tegelijkertijd meegenomen kunnen worden. De voorzitter antwoordt hierop, dat alle woningen in de Koppelstraat en omgeving zijn aangesloten. Het raadslid de Ru vindt het jammer, dat door de haast waarmee gewerkt wordt, niet verschillende aannemers op het werk hebben kun nen inschrijven. De prijs die nu 800.000,is, wat een groot bedrag is, zou dan wellicht lager zijn uitgevallen. De voorzitter stelt dat in die 800.000, alle kosten zitten van voorbereiding, B.T.W., enz. Hij zegt het wel met de Heer de Ru eens te zijn. Er is echter in deze omstandigheden gewoon afgewogen wat het beste was om te doen. De aannemer, die de werkzaamheden gaat uitvoeren is iemand die regelmatig in Putte werkt. Op deze manier kunnen ook mensen

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 146