bestuur aan te bieden en tot spoedoverleg op 16 november met andere gemeente besturen op het Ministerie van financiën. Op 16 november is er ook een gesprek geweest op de Provinciale Griffie, afdeling financiën, omtrent de veiligstel ling van het raadsbesluit dat mogelijk genomen wordt en het krediet dat moge lijk gevoteerd wordt. Aansluitend hierop heeft het technisch onderzoek door de Provinciale Waterstaat plaats gevonden. Het is de bedoeling, dat alle 137 hui zen op de camping Hazeduinen aangesloten worden op het gemeentelijk riolerings stelsel. De directie van de camping heeft gesteld, dat de gemeente een zakelijk recht moet krijgen op de camping v.w.b. de ligging van de riolering. Dit zake lijk recht kan geregeld worden. Een zwembad, een toiletgebouw en andere gebouwen kunnen aangesloten worden, zodat ook aan de eisen van het Hoogheemraadschap, dat inmiddels ook medewerking heeft toegezegd, is voldaan. De aanleg is op korte termijn mogelijk. De besprekingen die heden (17-11) nog gehouden zijn, zijn naar aanleiding van de ingediende begroting: een eindcijfer wordt bij de stuk ken aangetroffen. Indien nu de raad bereid is gunstig te besluiten, kan er een volgende bespreking plaats vinden om zo snel mogelijk het werk te laten beginnen Zoals het college het op dit moment ziet, is deze wijze van handelen, de enige mogelijkheid om op snelle wijze de camping aan te sluiten op het gemeentelijk rioleringsstelsel, en de meest voordelige voor de gemeente, die toch het beheer heeft over het gemeentelijk riool, voor de eigenaar van de camping en voor de mensen die van de camping genieten. Yoor de toekomst is er dan een vrijwaring van mogelijke procedures die naar voren treden i.v.m. de problematiek van de Wet verontreiniging Opp. wateren, alsmede van de problematiek, die het waterschap regelmatig naar voren brengt. Voor de gemeenten in het Noorden heeft het Minis terie van financiën al voor 34 miljoen gulden geïnvesteerd. En men houdt nog niet op met investeren. Dit bedrag wordt over 25 jaren verdeeld, en bovendien wordt er werkgelegenheid mee gecreëerd. De voorzitter beëindigt hiermee zijn toelichting op het voorstel en zegt de vergadering te willen schorsen indien er geen vragen of opmerkingen zijn. Het raadslid Janssens vraagt of de regeling vanaf 1966 in werking is voor de 4 noordelijke provincies en later voor andere provincies, of dat de regeling nu nog alleen voor de noordelijke provincie geldt De voorzitter zegt, dat de verfijningsregeling riolering voor het gehele land geldt. Deze regeling geldt al geruime tijd, alleen vanaf 1975 is het bedrag per aansluiting verdubbeld. Het raadslid Janssens leest een krantenartikel van de In dustriebond E.N.V. voor: "Ronselpraktijken van het G.A.B". Hij citeert:"Voor de noordelijke provincies bestaat al sinds 1966 een subsidie-regeling om riolerings werkzaamheden te bekostigen. Een groot aantal gemeenten schijnen jarenlang te hebben gesl penenz". Het E.N.V. dringt er nu bij de overheid op aan om de termijn waarbinnen nog voor subsidie in aanmerking gekomen kan worden, te ver lengen met een half jaar. In verband hiermee stelde hij de vraag of de regeling voor alle provincies geldt. Hij neemt aan dat het inmiddels zo is. Hij vraagt verder, of het uitvoeren van de aanleg van de riolering, behalve technisch ook praktisch mogelijk is en wat de garantie is, dat het werk ook binnen het tijds bestek van een maand uitgevoerd wordt. De voorzitter zegt, dat de aannemer, het ingenieursbureau en het hoofd openbare werken gezegd hebben, dat het mogelijk is om met 20° vorst te graven en te metselen. Het enige probleem, dat naar voren kan treden is erg veel regen of sneeuw. Het project is niet zo erg moeilijk uit te voeren. Er is ruimte om te werken. Iedereen is er van overtuigd, dat het werk binnen een maand gedaan kan zijn. De garantie kan moeilijk iemand geven. Er moet gewoon met alle kracht aan gewerkt worden. Het raadslid Janssens stelt zich het geval voor dat de gemeenteraad in deze zaak een besluit neemt, en dat het werk door allerlei omstandigheden niet binnen een maand uitgevoerd wordt. Zijn vraag is dan, wat er gebeurt, als de nieuwe regeling onherroepelijk op 1-1-1982 ingaat en het F.N.V. dus niets te eisen heeft. De voorzitter zegt, dat het de bedoeling is, dat de leidingen op de camping zo snel mogelijk worden aangelegd. De leiding moet dan naar de Koppelstraat worden gebracht. Daartussen moet een pompgemaal onder de grond worden aangelegd. Het is mogelijk het pompgemaal als laatste aan te brengen. Het is toegestaan dat de stoffen met een gewone pomp overgepompt worden in een sloot. Dat wordt aangemerkt als aansluiting op het ge meentelijk rioleringsstelsel vervanging van bepaalde leidingen kan altijd ge beuren. Het is n.l. essentieel voor de vergoedingsregeling, dat de woningen aan-

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 145