-6- 10Voorstel tot het verlenen van medewerking als "bedoeld in art. 72 van de Lageronderwijswet 1920 voor het vervangen van gymattributen. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van B en W "besloten. 11Aanbieding begroting 1982. Be voorzitter zegt de leden van de gemeenteraad toe, dat de begroting 1982 de aanbiedingsbrief zeer snel worden toegezonden. De algemene beschouwingen zullen worden gehouden op dinsdag 15 december en op dinsdag 22 december de debatten. Tussendoor kan dan nog een vergadering worden belegd voor in tegraal commissie-beraad. Op het voorstel van de Heer de Ru om de algemene beschouwingen in januari 19® te houden gaat de voorzitter niet in. Deze maand is voor de afdeling financiën erg druk, zo zegt hij. Tussen de ver gaderingen van 17 november en 15 december zit voldoende tijd om de algemene beschouwingen voor te bereiden. 11. a. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor aanleg van een rio lering op de camping Hazeduinen. De voorzitter zegt, dat vanuit de gemeenteraad wel eerder is gevraagd om rioolaansluiting van de camping Hazeduinen. Het college heeft hierop ge antwoord, dat een ingenieursbureau bezig is, in samenwerking met de direc tie van de camping en gemeentewerken, een rioleringsplan op te zetten, en wel zó, dat het rioleringsstelsel van de camping past op het gemeentelijk rioleringsstelsel, en dat het voor de camping niet al te kostbaar wordt. Dit plan is steeds in studie gebleven. De laatste maanden doet zich echter het feit voor, dat enkele gemeenten in het land door het Ministerie van fi nanciën zijn wakkergeschud met de mededeling, dat vanaf 1 januari '82 de verfijningsregeling riolering voor 1983 in werking treedt. Voor de verschil lende panden, die de gemeentebesturen nog willen aansluiten, zijn er dan niet meer die faciliteiten, die de oude regeling kende. Volgens de verfij ningsregeling wordt, bij aansluiting, voor een campingcomplex, waar stenen huizen staan of andere gebouwen, maar vergoeding gegeven voor 2 gebouwen. Volgens de oude regeling wordt voor elk stenen gebouw, dat aangesloten is, vergoeding gegeven. Vooral in het noorden van het land is er in verband hier mee haast gemaakt met beslissingen van de gemeenteraden, goedkeuring en aan nemingswerkzaamheden. Door het ministerie van financiën is, in overleg met de verschillende griffies van de provincies, gesteld, dat er geen enkel be zwaar bestaat en ook niet kan bestaan, want de regeling is nog van kracht, tegen het aansluiten van stenen huizen of andere gebouwen op de riolering die voor de oude regeling in aanmerking komen. Het Min. van financiën heeft echter wel te kennen gegeven zich te houden aan de datum 1-1-1982: dan moe ten de huizen aangesloten zijn. Aansluiting vóór 1-1-1982 betekent, voor de gemeente Putte, ongeveer een vergoeding over 25 jaar gekapitaliseerd, van 12.000,per woning, waarmee dan de totale kosten van aanleg van de rio lering op de camping zijn betaald. De woningen moeten wel 3 jaar oud zijn, voordat ze aangesloten worden. Dat betreft, op de camping Hazeduinen, niet alle 137 bungalows: 100 tot 114 van deze 137 bungalows zijn 3 jaar oud. De werkzaamheden moeten, wil de gemeente nog profiteren van de oude regeling, binnen een maand worden uitgevoerd. Dit betekent een race tegen de klok en het slechte weer. Het ingenieursbureau, dat in samenwerking met de beheer der van de camping Hazeduinen in bespreking was omtrent de rioolaanleg heeft de eerste tip gegeven. Het college is, na beraad, op het standpunt gaan staan dat deze zaak serieus moet worden genomen, en direct aan het werk gegaan moet worden. De tekening/plattegrond is gereed v.w.b. de leiding die gelegd moet worden. Deze is al enige tijd geleden gemaakt i.v.m. de besprekingen die in het afgelopen jaar tussen gemeentewerken, het ingenieursbureau en de directie van de camping zijn gevoerd. Ook waren er al enkele kosten-yerre- keningen gemaakt. De riolering op de camping kan op eenvoudige wijze worden aangesloten op de riolering in de Koppelstraat. Er moet alleen een gemaal tussen. De besprekingen hebben geleid tot ijlwerk bij het ingenieursbureau om nog op 17 november (vandaag) een kostenbegroting te maken en het gemeente—

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 144